Opinia CReDO cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Opinia CReDO cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Opinia CNP 02.04.2014[EN]
Opinia CNP 02.04.2014[RO]
Opinia CNP 19.03.2014[RU]

 02.04.2014, ora 10.00

 

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 02.04.2014.

1.6. Subiectul 28. Cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Reiterăm Avizul CNP din 07.08.2013.

Cu  referire  la  textul  proiectului  de  Regulament  privind  elaborarea  tarifelor  pentru serviciile  prestate  de  către  Agenţia  Medicamentului  şi  Dispozitivelor  Medicale  (anexa  nr.1) este  de  menţionat  că,  acesta  necesită a  fi  îmbunătăţit,  în  special  la  modul  de  determinare  a costului unui serviciu prestat de Agenţie.

Punctul 16 din proiectul Regulamentului, prevede constituirea costului unui minut de investigaţii  reieşind  „din  suma  consumurilor  /cheltuielilor  efective  directe,  pe  fiecare  secţie care  acordă servicii,  şi  consumurilor/cheltuielilor  efective  indirecte  (inclusiv  cheltuielile pentru  medicamente  şi  consumabile)  ce  revin  subdiviziunii  respective  raportată la  bugetul anual  de  timp  efectiv  pe  fiecare  secţie  care  acorda  servicii”.  În  opinia  noastră faptul  dat contribuie la stabilirea unui cost exagerat pentru un minut de investigaţii, pentru că se propune formarea costurilor din cheltuielile subdiviziunii  raportate la bugetul anual de timp pe fiecare secţie care acordă servicii  şi nu formarea costurilor din cheltuielile pentru angajaţii implicaţi nemijlocit în prestarea serviciilor din subdiviziunea respectivă. În această situaţie costul unui minut de investigaţie poate fi mai mare, deoarece va include bugetul anual de timp al tuturor colaboratorilor subdiviziunii, adică şi a celor care nu participă direct la prestarea serviciilor.

De  asemenea,  considerăm  că uniformizarea  costurilor  pentru  toate  dispozitivele medicale  şi stabilirea costurilor pentru servicii aşa cum se propune în tabelul „Plăţile pentru autorizarea  dispozitivelor  medicale,  modificările  efectuate  după înregistrare  şi  studiilor clinice” nu se încadrează în prevederile Legii nr.92 din 26.04.2012 cu privire la dispozitivele medicale. Ultima prevede clasificarea dispozitivelor medicale grupate în clasele I, IIA, IIB  şi III, în funcţie de riscurile în utilizare, precum şi criterii de clasificare a dispozitivelor medicale. Astfel,  plăţile  pentru  autorizarea  dispozitivelor  medicale,  modificările  efectuate  după înregistrare şi studiile clinice, trebuie să fie diferenţiate în funcţie de tipul de dispozitiv medical conform  clasificării  prevăzute  în  Legea  nr.92  din  26.04.2012.  Menţionam  că o  abordare similară este  aplicată pentru  înregistrarea  costului  la  medicamente  în  funcţie  de  tipul medicamentului (medicament cu dosar complet, generic, orfan, homeopat etc.)

Reieşind din cele menţionate, propunem Ministerului Sănătăţii să organizeze dezbateri publice pe marginea proiectului de hotărîre, unde să fie prezentate  şi calcule detaliate la cîteva tarife  propuse  în  proiect,  de  exemplu:  tarife  pentru:  i)  autorizarea  medicamentului  orfan;  ii) dezarhivarea dosarelor; iii) medicamente din plante cu utilizare tradiţională etc. pentru a vedea structura cheltuielilor incluse în tarif.

2) Constatări cu privire la neîncadrarea deplină a unor proiecte de reglementări în procedura de transparenţa decizională

Atenţionăm că unele proiecte de legi sau proiecte de acte normative nu sunt supuse integral procedurii de consultare conform cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217 din 05.12.2008 şi Procedurilor interne ale Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010.

Pentru (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 02.04.2014. o serie de proiecte de legi şi acte normative pe ordinea de zi nu s-au încadrat în cerinţele procedurii de transparenţă decizională.

Neîncadrarea proiectelor de acte legislative şi normative:

1) Nr 10.

Pentru aprobarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei şi ştiinţei dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Resurselor Umane al Ungariei, încheiat la Budapesta la 27 februarie 2014

dna M.Sandu

2) Nr 13.

Pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul  Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor

dl V.Lazăr

3) Nr 18.

Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.150 din 2 martie 2010

dl Șt.Chitoroagă

Neîncadrarea proiectelor de acte decizionale colegiale în forma de avize:

4) Nr 3.

Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  privind completarea art. 54 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995

dl A.Usatîi

5) Nr 8.

Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul

dl A.Arapu

6) Nr 16.

Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

dl Gh.Șalaru

7) Nr 17.

Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

dl I.Sula


Pentru supliment la (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 02.04.2014.

Neîncadrarea proiectelor de acte legislative şi normative:

1) Nr 21.   

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

dl O.Efrim

2) Nr 22.   

Cu privire la transmiterea  şi modificarea destinaţiei unor terenuri

dl A.Ghilaș

3) Nr 24.   

Privind aprobarea semnării Memorandumului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene în domeniul integrării europene a Republicii Moldova

dna N.Gherman

4) Nr 25.   

Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale

dl A.Usatîi

5) Nr 26.   

Pentru aprobarea Regulamentului  privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active

dl A.Usatîi

6) Nr 27.   

Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro

dl A.Usatîi

7) Nr 29.   

Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului  

dl D.Recean

8) Nr 30.   

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării „Primei Operaţiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1)", semnat la Chişinău la 2 aprilie 2014

dl A.Arapu

9) Nr 31.   

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare în vederea realizării „Primei Operaţiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1)", semnat la Chişinău la           2 aprilie 2014

dl A.Arapu

                                             

 

 

Share: