Mai multe planuri locale de acțiuni anticorupție, monitorizate de societatea civilă

Mai multe planuri locale de acțiuni anticorupție, monitorizate de societatea civilă

Raport Alternativ de monitorizare si evaluare a Planului local anticoruptie a CR Calarasi
Raportul alternativ de monitorizare si evaluare a Planului local anticoruptie al CR Orhei

Corupția ne afectează pe toți, iar măsurile de prevenire și combatere a corupției sunt setate pe agendele demnitarilor la nivel central și local.

 
Din anul 2017, în Republica Moldova este implementată Strategia națională de integritate și anticorupție, care include adoptarea şi implementarea planurilor de acțiuni anticorupţie în domeniul administrării publice locale cu termeni de realizare și indicatori de performanță. Impactul acțiunilor anticorupție și gradul de realizare al acestora poate fi monitorizat la toate nivelele de societatea civilă.

Autoritățile publice trebuie să asigure crearea și aprobarea cadrului normativ, mecanismelor interne aferente politicilor anticorupție (regulamentele privind influențele necorespunzătoare, mecanismul de înregistrare și examinare a dezvăluirilor practicilor ilegale, privind declararea și evidența cadourilor), să asigure ținerea ea la zi și publicarea pe pagina web a registrelor cadourilor (admisibile și inadmisibile), ținând cont de modificările recente ale legislației, să asigure revizuirea paginilor web ale consiliilor raionale în vederea plasării informațiilor de interes public de o manieră prietenoasă: cu acces facil, secțiuni distincte și explicite care să asigure navigarea simplă și identificarea rapidă a informațiilor necesare. La aceste concluzii au ajuns AO Centrul de Justiție Socială ”Echitate” și Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului care au monitorizat planurile locale de acțiuni anticorupție din 4 raioane ale țării.

Astfel, la data de 9 martie 2021, în cadrul unui eveniment online, organizațiile societății civile au prezentat rezultatele activităților de monitorizare ale planurilor locale anticorupție în raioanele Criuleni, Dubăsari, Călărași și Orhei.

Autorii rapoartelor au menționat că, la nivel local, toate raioanele monitorizate au planuri anticorupție aprobate, majoritatea acestora fiind conforme cu structura-tip a planului anticorupție local pentru anii 2018-2020, adoptat prin hotărâre de Guvern. Totodată, de exemplu, decizia prin care a fost aprobat Planul local anticorupție al Consiliului raional Criuleni pentru anii 2018-2020, nici până în prezent nu a fost identificată și prezentată de către angajații responsabili din cadrul Aparatului Președintelui raionului Criuleni.

Potrivit experților, o parte din acțiuni nu sunt implementate la nivel local pe motivul complexității sau inexistenței unui mecanism de aplicare (spre exemplu acțiunile legate de restricțiile post-angajare (pantuflajul)), iar alte acțiuni presupun implicarea plenară și a altor instituții, în special pe partea ce ține de instruiri.

O altă parte din acțiuni nu sunt implementate sau raportate corespunzător din motivul meticulozității (preciziei excesive) indicatorilor de progres incluși. Din aceste considerente, acțiunile fie nu sunt implementate corespunzător, fie nu sunt raportate conform indicatorilor de impact.

Potrivit autorilor rapoartelor, rapoartele de implementare ale planurilor locale anticorupție sunt incomplete, deoarece nu conțin toate rubricile, în special sursele de verificare, ceea ce face dificilă monitorizarea externă, dar și diminuează eforturile de implementare a acțiunilor anticorupție și de consemnare a progreselor sau deficiențelor în implementare de către responsabilii desemnați.
S-a menționat că dificultățile în implementarea planurilor locale de acțiuni anticorupție sunt cauzate și de faptul că persoanele responsabile de raportare cumulează mai multe sarcini administrative.

Experții au formulat o serie de recomandări pentru fiecare dintre autoritățile locale publice supuse monitorizării.  Astfel, s-a menționat că este necesară crearea și asigurarea funcționalității unității de audit intern, inclusiv prin angajarea personalului necesar calificat, precum și asigurarea publicării pe paginile web ale consiliilor raionale a informațiilor aferente: cartela de audit intern, planul strategic şi planurile anuale ale activității de audit etc.; intensificarea acțiunilor necesare pentru gestionarea și evidența patrimoniului public, inclusiv asigurarea transparenței informațiilor aferente procesului, conform prevederilor și indicatorilor din planurile de acțiuni; asigurarea unor cursuri de formare continuă a funcționarilor din cadrul consiliilor raionale; elaborarea mecanismului de evidență a reclamațiilor cetățenilor; asigurarea actualizării cotidiene a informațiilor plasate pe paginile web ale autorităților publice locale.

Activitățile de monitorizare se înscriu în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Toate opiniile aparțin autorilor și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PNUD-Moldova sau a instituțiilor finanțatoare.

În cuvântul de salut, dna Lidia Chireoglo, Șefa interimară a Direcției generale prevenirea corupției din cadrul Centrului Național Anticorupție a mulțumit PNUD Moldova pentru susținere în prevenirea corupției prin acordarea granturilor mici și societății civile pentru efortul depus în monitorizarea acțiunilor anticorupție la nivel local. Dna Chireoglo a menționat că monitorizarea alternativă este un instrument utilizat la nivel internațional și este consemnată în convenția ONU contra corupției.

Olga Crivoliubic, Managera proiectului PNUD Moldova ”Lupta cu corupția pentru consolidarea integrității în Republica Moldova”, a mulțumit organizațiilor societății civile pentru interesul manifestat pentru domeniul anticorupție, demonstrat prin multitudinea aplicațiilor de proiect care au fost depuse.

Maria Zugravu, Președinta AO Centrul de justiție Socială ”Echitate” a prezentat Rapoartele de monitorizare și evaluare a acțiunilor anticorupție întreprinse de autoritățile responsabile din raioanele Criuleni și Dubăsari. În rezultatul monitorizării au fost menționate progrese autorităților implementatoare din Criuleni și Dubăsari în atingerea obiectivului de dezvoltare a integrității, responsabilității și transparenței în activitatea profesională a agenților publici. O atenție deosebită a acordat dna Zugravu dificultăților și lacunelor în realizarea acțiunilor anticorupție. În particular, dificultățile pot fi cauzate de factori externi, fiind cauzate de lipsa mecanismelor de implementare a acțiunilor la nivel local, de complexitatea indicatorilor prestabiliți, de lipsa sau insuficiența cunoștințelor în domeniul integrității. Factorii interni care cauzează nerealizarea sau realizarea lacunară a acțiunilor anticorupție, sunt lipsa transparenței în activitatea autorităților publice, lipsa aplicării mecanismelor de interacțiune a autorităților publice cu cetățenii și utilizarea abuzivă unor prevederi legale. Acești factori  diminuează eforturile anticorupție realizate de autorități și întăresc cetățenii în percepția că nivelul corupție în raionale Criuleni și Dubăsari este unul alarmat, problema corupției fiind percepută de locuitori drept una dintre cele mai prioritare.


Președinta Centrului ”Echitate”, dna Zugravu a atenționat și asupra faptului că proiectul s-a derulat în Zona de Securitate, ceea ce, pe lângă restricțiile impuse de pandemie, include o serie de riscuri sporite legate de securitate.

În final, dna Zugravu a prezentat recomandările Centrului ”Echitate” pentru ca eforturile anticorupție realizate de autoritățile centrale și locale să fie cu un impact tangibil pentru cetățeni, dar și a reiterat deschiderea organizației sale spre cooperare cu autoritățile publice în consolidarea integrității publice și a unui trai în afara corupției.

În continuare, dna Olga Bîtcă, Manageră de proiect în cadrul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului a prezentat rapoartele de monitorizare a acțiunilor anticorupție din perspectiva societății civile implementate de autoritățile din raionul Călărași și Orhei.

Dna Bîtcă a subliniat că în pofida eforturilor depuse și realizărilor obținute în implementarea planurilor locale anticorupție, dar și aplicării practicilor de transparență, bună guvernare, integritate și management mai eficient al resurselor, persistă anumite restanțe. Acestea se coagulează în jurul integrității instituționale, al transparenței activității APL din raioanele Călărași și Orhei, al colaborării cu societatea civilă, în special încurajarea participării societății civile în monitorizarea achizițiilor publice.

În finalul prezentării rapoartelor alternative, dna Chireoglo a reiterat importanța unor eforturi consolidate în prevenirea corupției, a mulțumit PNUD Moldova pentru susținere și a apreciat înalta calitate a rapoartelor alternative de monitorizare a acțiunilor anticorupție la nivel local, care au fost prezentate în cadrul evenimentului.


 

Mass Media

https://www.ipn.md/ro/mai-multe-planuri-locale-de-actiuni-anticoruptie-monitorizate-de-societatea-civi-7542_1080248.html

Share:

CReDO va monitoriza planurile de acțiuni  SNIA din raioanele Călărași și Orhei CReDO va monitoriza planurile de acțiuni SNIA din raioanele Călărași și Orhei
Raportul alternativ de monitorizare și evaluare a Planului local anticorupție al CR Orhei Raportul alternativ de monitorizare și evaluare a Planului local anticorupție al CR Orhei