Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Avocatul poporului, Ministerul Justiţiei

Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Avocatul poporului, Ministerul Justiţiei


 Pentru apobarea proiectului de lege cu privire la Avocatul poporului, Ministerul Justiţiei

 

 

 

 OZ din 04.09.2013

 

 

Susţinem aprobarea proiectului de lege.

 

Propunem cîteva modificări:

  1. (jurisdicţia teritorială şi subiecţii) Prevederile alin. (2). Art. 1 urmează a fi completate: “Avocatul Poporului are mandat jurisdicţíonal asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova şi asupra situaţiilor în care sunt afectate drepturile cetăţenilor Republicii Moldova peste hotarele ţării„.
  2. (garanţii tragere la răspundere) Alin. (4) art. 3. urmează a fi modificat: “Cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă care cade sub incidenţa legii penale, Avocatul Poporului poate fi tras la răspundere penală sau contravenţională, reţinut, arestat, percheziţionat, supus controlului personal doar cu avizul comisiei parlamentare de specialitate.”
  3. (cerinţa privind domeniul juridic şi activitatea notorie în domeniu) Articolul 5, alin. (1c) se va modifica „…are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani şi o activitate notorie în domeniul apărării şi promovării drepturilor omului.”
  4. Art. 27 alin. (1) se va completa o nouă literă cu următorul conţinut: „precum şi prin alte mecanisme şi mijloace oportune şi permise de lege”.
  5. (obligativitatea examinării raportului) Art. 28 alin. (2) se va completa: „Raportul se prezintă Parlamentului de către avocatul poporului şi este audiat în plen în termen de maxim la 2 luni de la data înaintării. Avocatului poporului i se pot adresa întrebări care reies din activitatea sa sau din raportul prezentat Parlamentului.

6.      (caracterul inopinat al vizitelor) Art. 30 alin. (3) se va completa: „Vizitele efectuate de Consiliu poartă un caracter preventiv şi sunt neanunţate. Consiliul poate decide să anunţe autorităţile referitor la vizite în cazuri excepţionale şi dacă prin aceasta scopul vizitei ar putea fi atins într-un mod mai eficient. Această decizie trebuie motivată şi poartă un caracter de uz intern.”

7.      (autonomia bugetului şi propunerile) Modificarea art. 30 cu un nou alineat care va avea următorul conţinut: „În limitele bugetului anual alocat, Consiliul va avea autonomia de a aloca resursele disponibile conform propriilor priorităţi. O anumită parte a bugetului va fi rezervată pentru activităţi neplanificate a Consiliului ca răspuns la circumstanţele neprevăzute.” Şi „Consiliul formulează propuneri şi observaţii privind legislaţia existentă sau proiectele legislative. Propunerile sunt înaintate Comisiei parlamentare pentru drepturile şi relaţii interetnice”.

  1. (componenţa numerică pînă la 11) Art. 32 se va modifică după cum urmează: Din 11 membri ai Consiliului, cel puţin 9 vor fi din partea societăţii civile”.
  2. (încetarea mandatului) Modificarea art. 34 alin. (1) după cum urmează: Calitatea de membru al Consiliului încetează la expirarea mandatului, urmare a depunerii cererii, revocării, în caz de deces sau nu au survenit modificări incompatibilităţi menţionate la lit. a) - g) art. 33.”
  3. (vizita de către 1 membru şi un angajat) Modificarea art. 37 alin. (2), prin care „… La efectuarea fiecărei vizite participă cel puţin 1 membru al Consiliului şi un angajat al Oficiului…”.
  4. (direcţia specializată) Modificarea art. 35 alin. (1), art. 38 cu un nou alineat cu următorul conţinut: „În cadru Oficiului avocatului parlamentar este instituită o direcţie specializată care oferă suport administrativ şi organizatoric şi se subordonează membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii.”

 

 

Contribuţia CReDO pentru CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    

 

Share: