Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013

Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013

Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013[EN]
Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013[RO]
Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013[RU]Opinia  CReDO pentru CNP cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013

(OZ) a Cabinetului de Miniştri din 07.08.2013.

 

1.7. Subiectul  23 Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013

Reiterăm Opinia CNP din 06.06.2012 cu referire la subiectul similar. Acest acord constituie o prelungire a practicilor ineficiente de gestionare a domeniului ştiinţei şi inovare şi poate fi susţinut doar în condiţiile lipsei unei politici coerente de reformare instituţională în acest domeniu. Carenţele edificate mai jos au efecte negative directe asupra: 1) asigurării responsabilităţii publice pentru cheltuieli ale banilor publice, 2) promovării competiţiei reale în domeniul ştiinţei, 3) transparenţei în implementarea politicii în acest domeniu, 4) performanţei sporite, integrării și corelării activităţilor şi rezultatelor acestora pentru dezvoltarea Republicii Moldova.

Propunem modificarea prevederilor Codului de ştiinţă şi inovare, revizuirea principială a prevederilor Acordului de parteneriat, şi eliminarea conflictelor de interese instituţionale sectoriale.

În baza Acordului menţionat, Academia de Ştiinţe cumulează cîteva funcţii sectoriale incompatibile:

a.       Elaborarea (stabilirea de facto a priorităţilor), monitorizarea (lipseşte în exercitare) şi evaluarea politicilor în domeniul ştiinţei şi inovaţiei,

b.      Coordonarea implementării politicii de inovare prin finanțarea strategică a programelor şi proiectelor în domeniul şi de facto exercitînd rolul determinativ în acreditarea şi stabilirea eligibilităţii pentru finanţarea proiectelor (crearea Instituţiei Publice Consiliul Consultativ de Expertiză nu rezolvă cumularea funcțiilor sectoriale),

c.       Participarea directă la implementarea proiectelor în domeniul şi prin prestarea serviciilor educaţionale şi de altă natură.

 

Cumularea acestor funcţii în cadrul unei singure instituţii publice reprezintă conflictul de interese sectorial care reduce eficienţa performanţelor sectoriale şi responsabilizarea inadecvată pentru obiectivele de politici[1].

 

Acordul de parteneriat face referinţă la art.68[2] al Codului cu privire la ştiinţa şi inovare prin care Guvernul deleagă competenţele sale privind realizarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării Academiei de Ştiinţe. Interpretarea normei „realizarea politicii de stat” nu poate include promovarea politicii în acest domeniu (adică funcţiile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicii) pentru că această funcţie este una exclusivă care aparţine autorităţii publice centrale (art. 96 din Constituţie[3], art. 15 din legea cu privire la Guvern[4]). În mod practic promovarea politicii de stat (funcţia de politici) poate fi exercitată doar de către autorităţile publice centrale de specialitate – ministerele (art.107 din Legea cu privire la Guvern[5]). Delegarea funcțiilor de politici este neconstituţională, or urmînd aceasta logică se poate de delegat organelor de urmărire penală (organele executive) funcția de supraveghere legalităţii activităţilor de urmărire penală (funcţia deţinută de autorităţile judiciare).

 

Legislaţia Republicii Moldova nu conţine prevederi directe de incompatibilitate a funcţiilor instituţionale sectoriale de: 1) coordonare şi finanţare strategică a programelor publice şi 2) implementarea acestora cu prestarea de servicii. Aceste principii reies din standardele OECD, Băncii Mondiale, UE de bună organizare a sectorului public prin separare conflictelor de interese sectoriale şi funcționale. Prin urmare, în acest context, Acordul de parteneriat nu poate să includă prevederi prin care Academia de Ştiinţe cumulează funcţiile de coordonare şi finanţare strategică a programelor de stat şi funcţiile de implementare a programelor şi de prestare a serviciilor în baza programelor tot coordonate şi finanţate de către aceiaşi instituţie.

 

 

http://www.gov.md/sedinteview.php?l=ro&idc=495&id=6603

 

 [1]  A se vedea constatările, concluziile şi recomandările în Analiza funcţională a autorităţilor publice din Republica Moldova, 2006, DAI cu referire la sectorul de educaţie şi în speţă Academia de Ştiinţă.

[2]  Codul cu privire la ştiinţa şi inovare. Articolul 68. Atribuţiile Guvernului

   (1) Guvernul încheie un acord de parteneriat cu Academia de Ştiinţe, în care, prin delegare către aceasta a competenţei de a realiza politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării, stabileşte:

    a) strategia dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării;

    b) direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării;

    c) cuantumul finanţării sferei ştiinţei şi inovării, în conformitate cu legea bugetului de stat, avînd în vedere creşterea permanentă a necesităţilor de finanţare ale acestei sfere.

   (2) Guvernul:

    a) organizează elaborarea proiectelor de acte legislative privind sfera ştiinţei şi inovării şi le înaintează spre examinare Parlamentului;

    b) creează mecanismele economice de stimulare a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării şi de utilizare a rezultatelor acestei activităţi;

    c) încheie acorduri interguvernamentale de colaborare în sfera ştiinţei şi inovării;

    d) susţine crearea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării;

    e) acordă premii în sfera ştiinţei şi inovării.

 

[3]  Constituţia Republicii Moldova, Guvernul, Articolul 96 Rolul. 

   (1) Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.
   (2) În exercitarea atribuţiilor, Guvernul se conduce de programul său de activitate, acceptat de Parlament.

[4]  Legea cu privire la Guvern, Titlul II, competenta Guvernului

   Articolul 15.  Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul ştiinţei şi tehnicii

   Guvernul:

   1) promovează o politică unitară în domeniul ştiinţei şi tehnicii, asigurînd crearea bazei tehnico-materiale necesare dezvoltării lor;

   2) asigură elaborarea şi realizarea  programelor de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii, creînd în acest scop fonduri republicane speciale.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312895

[5]  Articolul 107 Administraţia publică centrală de specialitate

   (1) Organele centrale de specialitate ale statului sînt ministerele. Ele traduc în viaţă, în temeiul legii, politica Guvernului, hotărîrile şi dispoziţiile lui, conduc domeniile încredinţate şi sînt responsabile de activitatea lor.
   (2) În scopul conducerii, coordonării şi exercitării controlului în domeniul organizării economiei şi în alte domenii care nu intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor, se înfiinţează, în condiţiile legii, şi alte autorităţi administrative.

Share: