Evaluarea capacităţilor direcţiilor de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor MPSFC, MS, MET

Evaluarea capacităţilor direcţiilor de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor MPSFC, MS, MET

ASSESSMENT OF THE CAPACITIES OF THE POLICY ANALYSIS, MONITORING AND ASSESSMENT DIVISIONS: MSPFC, MH, MEY[EN]
EVALUAREA CAPACITĂŢILOR DIRECŢIILOR DE ANALIZĂ, MONITORIZARE ŞI EVALUARE A POLITICILOR: MPSFC, MS, MET[RO]
Оценка способностей отделов анализа, мониторинга и оценки политик: МСЗСР, МЗ, МПМ[RU]

  

Evaluarea capacităţilor direcţiilor de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor MPSFC, MS, MET

                                                                                              Elaborat:  iunie 2008


    Scopul raportului este a face o analiză detaliată a capacităţilor instituţionale şi profesionale a direcţiilor de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul a trei ministere: Ministerul protecţiei sociale, familiei şi copilului (MPSFC), Ministerului Sănătăţii (MS) şi din cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului (MET). Analiza capacităţilor direcţiilor este realizată în scopul determinării exercitării de facto a direcţiilor funcţiilor prevăzute de Hotărârea de Guvern în baza cărora acestea au fost create, identificării constrîngerilor interne şi externe în realizarea obiectivelor direcţiilor şi elaborării unui set de recomandări concrete pentru îmbunătăţirea situaţiei.


Raportul este structurat în capitolele pe domenii de evaluare. În capitolul introductiv se trec în revistă obiectivele şi funcţiile direcțiilor de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (DAMEP). În primul capitol se analizează DAMEP din cadrul MPSFC. În al doilea capitol se analizează DAMEP din cadrul MS. În al treilea capitol se analizează DAMEP din cadrul MET. Fiecare capitol include analiza funcţiilor de facto exercitate de direcţiile menţionate, alocarea resurselor pentru exercitarea funcţiilor date, prezenţa competenţelor şi deprinderilor necesare pentru exercitarea acestora şi existenţa precondiţiilor informaţionale şi instituţionale pentru exercitarea funcţiilor.  Raportul include şi un capitol de analiză comparativă a capacităţilor instituţionale şi funcţionale a direcţiilor. 


Concluziile raportului sunt elaborate pentru fiecare capitol în parte, dar există şi un set de concluzii generice pentru toate direcţiile analizate. Concluziile generice sunt elaborate în baza capitolului comparativ. Drept urmare a concluziilor pe capitole sunt elaborate recomandările concrete şi practice pentru a îmbunătăţi capacităţile instituţionale şi profesionale ale DAMEP-urilor.


Printre principalele recomandări se regăsesc următoarele: dezvoltarea capacităţilor profesionale în domeniile de statistici; evaluarea concretă şi practică a politicilor şi programelor sociale; deprinderile de analiza cost-beneficiu, impactul ex-ante şi ex-post, etc.; asigurarea cu programele SPSS şi deprinderile de folosire a programelor; folosirea altor programe de analiza calitativă; completarea DAMEP cu persoanele care deţin competenţe statistice, economice, în domeniul politicilor, manageriale şi instituţionale; elaborarea metodologilor concrete şi practice de evaluare a impactului programelor şi politicilor bazate pe probe (evidence-based policy evaluation); elaborarea metodologilor concrete, practice şi ajustate la necesităţile sectoarelor pentru  evaluarea politicilor relevante; colectarea suplimentară a datelor şi informaţiilor dezagregate pe programe și politicile de beneficiari în vederea evaluării impactului politicilor sociale. 

Share: