On approval of opinion on the draft law amending art. 39 of Law no. 436-XVI of 28 December 2006 on local government (City Council ordered the Secretary to establish, manage, update and transmission CE

On approval of opinion on the draft law amending art. 39 of Law no. 436-XVI of 28 December 2006 on local government (City Council ordered the Secretary to establish, manage, update and transmission CE

 


Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru completarea art.39 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala (obligarea secretarului Consiliului local sa intocmeasca, administreze, actualizeze si transmiterea acestora CEC)

 

 

 

OZ din 21.08.2013

 

Recomandam aminarea examinarii avizului pe motiv ca proiectul de lege contravine prevederilor Strategiei naЕЈionale de descentralizare cu referire la delimitarea si precizarea functiei delegate de intocmire si verificare a listelor electorale.

 

Proiectul de lege identifica problema de 1) intirziere transmiterii listelor electorale sau 2) transmiterea listelor neactualizate catre CEC (alin.3 din Nota Informativa). Avizul identifica ca lipsa de claritate cu privire la responsabilitatea directa in administratia publica locala (art.39 al Legii APL). Proiectul de lege propune solutia de precizare a responsabilului pentru aceasta functie -secretarul consiliului local- iar avizul prezentat propune posibilitatea delegarii ulterioare acestei functii de catre secreratul Consiuliului local catre o alta persoana in cadrul autoritatii publicii locale. 

Problema incorectitudinii si lipsei de integritate a listelor electorale Еџi modului de administrare a acestora apare constant pe parcursul a ultimelor 5-6 ani ca unul din factorii care reduce din increderea rezultatelor alegerilor in Republica Moldova (concluziile ODIHR/OSCE, PACE/CoE, UE, opiniile organizatiilor specializate a societatii civile). Pe parcursul citorva ani, UNDP si Comisia Europeana au acordat si facilitat asistenta tehnica pentru redresarea problemei date.

Codul electoral prevede expres functia CEC in realizarea politicii electorale (art.16(1)). CEC dispune de subdiviziunile desconcentrate in teritoriu (art.22 h)). Cu referire la listele electorale art. 22(1) prevede ca CEC: d) asigura intocmirea si verificarea listelor electorale, colaborind ... cu autoritatile administratiei publice centrale si locale si s) tine Registrul de stat al alegatorilor (Registrul) si exercita controlul asupra actualizarii acestuia. In realizarea politicii electorale CEC  g) conlucreaza ... cu MTIC la asigurarea evidentei alegatorilor...(Registrul format in baza Registrului de stat al populatiei) si art. 39(1) listele electorale se intocmesc de catre primariile ... verificate la domiciliul.

Analiza Codului electoral in sensul prevederilor Strategiei nationale de descentralizare[1] confera o situatie in care functia de gestionare a listelor electorale este o functie care apartine CEC. Totodata, unele competente in realizarea functiei date sunt delegate autoritatilor publice locale. Fraza asigura intocmirea (22(1d)) implica intocmirea listelor dar si posibilitatea delegarii competentei intocmirii listelor electorale autoritatilor locale (art. 39(1)). Delegarea unei competente implica rolul de principal al CEC in raport cu rolul de agent al APL in intocmirea listelor electorale (a se vedea prevederile Strategiei[2]). Prin urmare, pentru APL, competenЕЈa intocmirii listelor electorale nu este proprie. In calitate de agent, APL, nu detine autonomia in realizarea competentei de intocmire a listelor electorale, adica competenta data necesita asigurarea cu resursele necesare realizarii din partea CEC. Verificarea si controlul exercitarii competentei date revine CEC in calitate de principal

Proiectul de lege dezvaluie o carenta de sistem in realizarea functiei de managementul listelor electorale din perspectiva formala a implementarii Strategiei de descentralizare, dar si, cel mai important, din perspectiva eficientei organizarii realizarii functiei de management al listelor electorale. Solutia propusa sau propunerea care se contine in Aviz nu sunt suficiente pentru a rezolvare stabila a problemelor enuntate. 

 [1] Adoptate pe 05.04.2013

[2] Anexa 1 la Strategia Nationala de descrentralizare. Setul de criterii pentru diferentierea responsabilitatilor proprii de celellate tipuri de responsabilitati

Share: