Opinie finală CReDO referitor la deciziile de nevalidare a alegerilor pentru mun. Chișinău

Opinie finală  CReDO referitor la deciziile de nevalidare a alegerilor pentru mun. Chișinău

Final opinion CReDO on the court decisions on elections in Chisinau[EN]
Opinie finală CReDO referitor la deciziile de nevalidare a alegerilor pentru mun. Chișinău[RO]
Opinie finală CReDO referitor la deciziile de nevalidare a alegerilor pentru mun. Chișinău[RU]

  

24.06.2018

Neconfirmarea legalității alegerilor este GREȘITĂ. Încălcări de agitație electorală NU ating caracterul LIBER al alegerilor, dar afectează parțial negativ CORECTITUDINEA acestora. CSJ poate decide confirmarea legalității alegerilor.

 

 

Constatări

C1. Decizia CA (21.06.2018), hotărîrea judecătoriei Chișinău (19.06.2018) rețin corect proba privind ilegalitatea agitației electorale ((i) decizia irevocabilă CSJ 15.06.2018, CA Chișinău 12.06.2018, judecătoria Chișinău 07.06.2018, (ii) depozițiile candidaților în confirmarea acestora[i], (iii) constatarea implicării în agitație a cetățenilor altor țări[ii]). În esență, agitația electorală în ajun și în ziua alegerilor și alte fapte relevante pot influența asupra opiniei alegătorilor și crea avantajele electorale candidaților avînd impactul negativ asupra CORECTITUDINII desfășurării alegerilor.

C2. Decizia CA (21.06.2018), hotărîrea judecătoriei Chișinău (19.06.2018) dezvoltă corect linia de argumentare: a) de la determinarea probelor relevante, inclusiv în baza contestațiilor, care confirmă încălcările comise în timpul alegerilor și ulterior b) dacă asemenea încălcări pot influența rezultatele alegerilor (impact comparabil diferenței de voturi înregistrate)[iii], inclusiv evaluarea conformării legalității nu este un exercițiu pur formal lipsit de substanță reală, dar interpretează greșit normele materiale, inclusiv practica europeană.  

C3. Legislația electorală prescrie acțiunile ilegale, interzise de legea (agitația interzisă, implicarea cetățeni străini) și sancțiunile corespunzătoare: responsabilitatea electorală (a) avertisment în cazul agitației interzise, b) anularea înregistrării de instanța în cazul implicării cetățenilor străini)[iv], contravențională (amenda în cazul agitației electorale)[v], penală (încălcarea dreptului la alegere liberă)[vi]. Consiliul electoral de circumscripție nu a folosit aceste instrumente, a declarat alegerile legale și a cerut confirmarea legalității alegerilor[vii]. Curtea de Apel (21.06.2018), judecătoria Chișinău (19.06.2018) au examinat probele prezentate și normele materiale relevante privind confirmarea legalității alegerilor (art. 74, 146) și a evaluat gradul de influență a încălcărilor asupra rezultatelor alegerilor, gradul minor sau major (74).

Evaluări

            E1. Decizia CA (21.06.2018), hotărîrea judecătoriei Chișinău (19.06.2018) califică greșit influența agitației electorale ca atingere a dreptului la alegeri libere și exprimării voinței libere (caracterul LIBER (free) al alegerilor)[1]. Dreptul la vot și dreptul de a fi ales este un drept constituțional (art.38 al Constituției) care conferă caracterul LIBER al alegerilor, care este ulterior dezvoltat în legea specială - Codul Electoral (art.2(1,2)). Nu există dubii cu privire la caracterul LIBER al alegerilor. Condițiile echitabile de desfășurare a alegerilor, dreptul egal al concurenților electorali se cuprind în conformitate cu standardele internaționale în noțiunea de CORECTITUDINEA (fair) desfășurării alegerilor, nu fac parte din drepturile constituționale ale candidaților electorali. Codul electoral (art. 51-drepturile garantate concurenților)[viii] prescrie drepturile electorale ale concurenților, care sunt condiționate și supuse limitărilor (art.52-agitația electorală). Încălcarea de către unii candidați a condițiilor de agitație electorală rezultă în unele avantaje concurențiale de campanie electorală și interferează negativ asupra dimensiunii de CORECTITUDINE a alegerilor, aspecte care se vor examina la solicitarea concurenților electorali și a comisiei electorale de circumscripție, care va constată situațiile relevante și va solicita instanței hotărârea.

            E2. Implicarea ambelor candidați în încălcarea condițiilor electorale are efecte imprevizibile asupra caracterului de CORECTITUDINE al alegerilor, în direct acestea reduc încrederea societății în legitimitatea alegerilor ca percepție. Încălcările comise de ambii candidați interferează reciproc efectul acestora fiind dificil de cuantificat în practică. Dimensiunea de CORECTITUDINE a alegerilor are mai multe componente (accesul la resurse publice (media, spațiu public) egal, siguranța oferită nediscriminatoriu, neutilizarea resursei administrative, egalitatea în fața legii, plafonarea și transparența resurselor financiare private în campanie, transparența deciziilor electorale, cadrul pluralist al media, etc),[2] dar și respectarea de către fiecare candidat a restricțiilor și condițiilor stabilite de lege. Instanța va supune evaluării toate componentele menționate și nu doar o singură componentă pentru a ajunge la concluzia echilibrată.

            E3. Decizia CA (21.06.2018), hotărîrea judecătoriei Chișinău (19.06.2018) folosesc noțiunea de influență de grad minor sau major (influenta masivă, impact deosebit, etc) asupra votului exprimate numeric însă operează și interpretează ipoteze insuficient probante și cauzal determinate. Ori, în practica altor state, de anulare a alegerilor, doar cauzalitatea direct determinată exprimată în numărul de voturi calculate eronat, sau manipulate cu erori intenționate electronic rezultînd în scoruri electorale semnificative, pot fi calificate ca probe direct atribuite invalidării alegerilor. Condițiile inegale a alegerilor, adică caracterul știrbit al CORECTITUDINII alegerilor, reduce gradul de legitimitate a alegerilor. Exigența instituită prin soluțiile date judecătorești depășesc practica acceptată în state democratice europene.

            E4. Decizia CA (21.06.2018), hotărîrea judecătoriei Chișinău (19.06.2018), prin constatarea neconformării legalității alegerilor, în esență, instituie o sancțiune impusă candidatului cîștigător, sancțiunea disproporțională și nepracticată în tradiția țărilor europene, urmare a încălcărilor admise în campanie. Legea națională conferă dreptul discreționar al instanței prea larg pentru a determina neconformitatea legalității alegerilor. Încălcările comise de candidații electorali au ca efect reducerea încrederii societății în procesul electoral și trebuie sancționate după cum prevede legea menționată în pnct. C3 a Opiniei date, inclusiv, ca măsura extremă la prezentarea probelor clare de implicare a cetățenilor străini, la solicitarea comisiei electorale prin hotărârea judecătorească, procedura și motivele materiale fiind expres prevăzute. Influența implicării cetățenilor străini, unica prevăzuta cu urmări de sancțiune capitală de excludere din competiție, în calitate de  probă nu a fost evaluată din perspectiva influenței asupra rezultatelor alegerilor. Comisia electorală de circumscripție nu a solicitat aplicarea sancțiunii contravenționale (agitația ilegală), sancțiunii electorale (avertisment). Astfel, în raport cu agitația electorală ilegală sancțiunea de anularea alegerilor nu este proporțională, iar în raport cu implicarea cetățenilor în campanie, sancțiunea de anulare nu este demonstrată, inclusiv procedura de aplicare nu este demarată. Calitatea legii la capitolul aprecierii neconformității și aplicării sancțiunii nu satisface cerințelor legii de tradiție europeană pentru că nu este clară și nici previzibilă.

Recomandări: Invităm Curtea Supremă de Justiție (CSJ)

            R1. să admită recursurile spre examinare cu invitarea participanților și părților interesate pentru a se expune asupra problemelor de legalitate, se justifică pe motivul interpretării greșite a normei materiale (încălcarea esențială a normei de drept material), concluzia greșită privind conformarea legalității alegerilor.

            R2. să modifice Decizia CA (21.06.2018), hotărîrea judecătoriei Chișinău (19.06.2018) prin a decide conformarea legalității alegerilor primarului din 20.05-3.06.2018.

Cu considerațiune,

Sergiu Ostaf,

Director Executiv CReDO[1] Acces și participare în cursă electorală a concurenților, autenticitatea numărării votului, integritatea listelor electorale, lipsa de presiuni sau condiționări asupra votanților sau asupra concurenților electorali, etc. Practica internațională de anulare a  alegerilor se referă la acest aspect, anume în alegerile prezidențiale din Austria (numărarea incorectă a votului într-o serie de circumscripții), Alegerile prezidențiale in Ucraina în 2004 (numărarea voturilor exprimate prin manipulare incorectă), Alegerile prezidențiale in Kenya in 2017 (manipularea cu numărarea prin intermediul sistemului electronic), ...

[2] Standarde OSCE/ODIHR pentru observarea alegerilor https://www.osce.org/odihr/elections/68439?download=true[i] Cod Electoral. Articolul 52. Agitaţia electorală. (10) În ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie electorală. Interdicţia dată nu se referă la informaţiile deja plasate în internet şi la afişele expuse anterior. [Art.47 în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[ii] Articolul 52. Agitaţia electorală. (3) Se interzice concurenţilor electorali să implice sub orice formă persoanele care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova în acţiunile de agitaţie electorală. 8)... Se interzice imaginea unor persoane oficiale străine. [Art.47 al.(61) introdus prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

[iii] Cod Electoral. Articolul 74. Hotărîrile instanţelor de judecată cu privire la contestaţii. (1) Instanţa de judecată adoptă şi pronunţă hotărîrea în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi ale Legii contenciosului administrativ. (2) Instanţa de judecată, examinînd materialele cu privire la confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatelor, adoptă o hotărîre prin care confirmă legalitatea alegerilor din circumscripţia electorală respectivă... (4) Instanţa de judecată nu confirmă rezultatele alegerilor locale în circumscripţia respectivă în cazul constatării unor încălcări comise în timpul alegerilor sau la totalizarea rezultatelor dacă aceste încălcări au influenţat rezultatele alegerilor.

[iv]Cod Electoral.  Articolul 75. Răspunderea juridică ... (2) Pentru încălcarea legislaţiei electorale, ... consiliul electoral de circumscripţie poate aplica concurenţilor electorali sancţiuni sub formă de avertisment sau poate solicita aplicarea sancţiunii anulării înregistrării. (3) Avertismentul se aplică prin hotărîre ... prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie – în cazul alegerilor locale. ...  (4) Anularea înregistrării se aplică la solicitarea ... iar în cazul alegerilor locale – şi la solicitarea consiliului electoral de circumscripţie, prin hotărîre judecătorească definitivă care constată: d) încălcarea de către concurentul electoral a prevederilor art. 47 alin. (21). [Art.69 al.(4), lit.d) introdusă prin LP61 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.138]

[v]Cod Contravențional. Articolul 52. Agitaţia electorală în ziua imediat anterioară zilei votării ori în ziua votării Continuarea agitaţiei electorale sau a agitaţiei pentru susţinerea referendumului în ziua imediat anterioară zilei votării ori în ziua votării  se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau candidatului electoral.

[vi] Cod Penal. Articolul 181. Împiedicarea exercitării libere a dreptului electoral sau a activităţii organelor electorale
    Împiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului electoral sau împiedicarea activităţii organelor electorale: a) săvîrşită prin blocarea sau atacarea localurilor secţiilor de votare prin orice mijloc şi în orice formă; b) săvîrşită prin sustragerea urnelor de vot sau a documentelor electorale; c) săvîrşită cu periclitarea vieţii persoanei; d) însoţită de vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
    e) soldată cu alte urmări grave,  se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani. [Art.181 sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 07.11.16]

[vii] Cod Electoral. Articolul 146. Confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatelor. (1) Consiliile electorale de circumscripţie ale ... prezintă procesele verbale cu privire la rezultatele alegerilor în judecătoriile de sector... (2) Instanţele de judecată, în termen de 10 zile de la data primirii rapoartelor consiliilor electorale de circumscripţie, confirmă sau infirmă printr-o hotărîre legalitatea alegerilor ...
Articolul 147. Alegerile nule. Alegerile sînt declarate nule dacă în cadrul operaţiilor electorale au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele votării şi atribuirea mandatelor. Hotărîrea cu privire la declararea alegerilor nule se adoptă de către Comisia Electorală Centrală în baza hotărîrilor instanţelor de judecată respective.

[viii] Cod Electoral. Articolul 51. Drepturile garantate ale concurenţilor electorali (1) Concurenţii electorali participă, pe bază de egalitate, la campania electorală, beneficiază de drepturi egale în folosirea mijloacelor de informare în masă, inclusiv a radioului şi televiziunii, finanţate de la buget. (2) Tuturor concurenţilor electorali li se oferă posibilităţi egale în asigurarea tehnicomaterială şi financiară a campaniei electorale.

Mass Media

Opinia preliminara:

http://www.credo.md/pageview?id=654

 

Share: