Opinia CReDO cu privire la delegarea funcţiilor de adminstrare a proprietăţii de stat autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate

Opinia CReDO cu privire la delegarea funcţiilor de adminstrare a proprietăţii de stat autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate

Opinia CNP 25.06.2014[EN]
Opinia CNP 25.06.2014[RO]
Opinia CNP 25.06.2014[RU]

 




25.06.2014, ora 8.00

 

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 25.06.2014.

1.2 Privind nr. 10 Cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii de stat autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate 

În Opinia noastră problema enunțată în Nota informativă nu-și găsește soluția completă și adecvată pentru eliminarea carențelor în procesul de înstrăinare a activelor statutului sau transferului unor active publice în sectorul privat.

Pentru realizarea adecvată și transparentă a funcției de deetatizare a proprietății publice este necesară îndeplinirea SUPLIMENTAR a 2 cerințe de procedură și transparență în procesul de gestionare procesului de deetatizare care se bazează pe practicile pozitive internaționale și prevederile exprese ale legii cu privire la transparența decizională[1]. Acestea cerințe au fost aduse la cunostința Cabinetului de Miniștri și opiniei publice în repetate rînduri: Opinia CNP din 11.09.2013 (subiectul nr. 3), Opinia CNP din 16.10.2013 (subiectul nr. 7), Opinia CNP din 13.11.2013 (subiectul nr. 19)și Opinia CNP din 02.04.2014 (subiectul nr. 2).[2] Justificarea și argumentarea detaliată se conține în Studiu CNP: Rezolvarea carențelor transparenței decizionale - Guvernul Republicii Moldova (din 14.01.2014).[3]

Cerința nr. 1 constă în respectarea a 5 etape necesare în procesul de achiziții publice cu explicații date mai jos. Cerința nr. 2 constă în folosirea unei platforme sau modalități de reflectare electronică a procesului de achiziții publice similar cu platforma electronică de achiziții publice conforme standardelor internaționale – explicațiile sunt mai jos.

Explicații cerința nr. 1. Interpretarea inclusivă a legii cu privire la transparenţa decizională ar presupune aplicarea tuturor cerințelor și obligațiunilor pozitive pentru decizii individuale de orice gen:

1)   publicarea anunțului de intenție și a invitației de participare la privatizare (a) enunțarea criteriilor de selectare, b) cerințele pentru actele depuse, c) graficul de realizare a competiției)

2)    publicarea listei aplicanţilor şi a unor informații (sumare) privind ofertele depuse de fiecare aplicant,

3)  publicarea deciziei privind aplicanții selectați pentru participare la competiția de privatizare cu argumentare pentru fiecare caz în parte în cazul de respingere unor aplicanți,

4)    publicarea deciziei finale privind selectarea cîștigatorului şi a contractului cu clauzele de implementare,

5)   publicarea rapoartelor periodice şi deciziilor relevante privind încheierea procedurii de privatizare și postprivatizare.

 

Standardele internaţionale relevante stipulează realizarea procedurii de vînzare în baza principiilor transparenţei, egalităţii şi echităţii procesului competitiv, inclusiv:

1. Anunţarea licitaţiei publice deschise[4] cu enunţarea criteriilor de evaluare a propunerilor de privatizare[5] şi cu consultarea prealabilă a părţilor interesate[6] (consultarea necesităţii şi a prevederilor Contractului) prin plasarea informaţiei pe fiecare obiect al privatizării. Termenul desfăşurării procedurii va fi suficient[7],

2. Plasarea publică a listei aplicanţilor şi celor selectaţi pentru participare în procesul de privatizare,[8] inclusiv a explicaţiilor privind decizia de a nu admite unii aplicanți, dacă aceştia există, la procesul de privatizare,[9].

3. Formularea deciziei finale şi publicarea Contractului final semnat,

4. Publicarea rapoartelor postprivatizare şi informaţiilor despre întreaga procedură pe pagina electronică a autorităţii responsabile de acest proces[10].

Explicații cerința nr. 2. Considerăm  strict necesară folosirea platformei electronice în procesul de achiziţii publice ca fiind un proces similar procedurii de transfer a unor bunuri și valori publice către sectorul privat prin reflectarea tuturor (în modul obligatoriu) licitaţiilor publice în formatul accesibil. Pentru referinţă şi comparaţie pot fi aduse  platformelor electronice din Europa şi America de nord:

-          Uniunea Europeană (UE): http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do,

-          Irlanda: etenders.gov.ie,

-          Marea Britanie: http://gps.cabinetoffice.gov.uk/,

-          Statele Unite ale Americii (SUA): 1) fbo.gov şi 2) usaspending.gov,

-          Canada: https://buyandsell.gc.ca,

-          Federaţia Rusă: http://zakupki.gov.ru.

Analiza platformei electronice gestionate de Agenţia respectivă http://www.app.gov.md/ nu conferă informații individualizate pentru fiecare obiect supus procedurii de privatizare. Folosirea obligatorie a platformei electronice pentru desfăşurarea procedurilor de privatizare şi accesul la informaţiile aferente generice despre întregul proces al licitaţiilor are un efect puternic preventiv asupra combaterii corupţiei în procesul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice, reduce efectele asimetriilor informaţionale şi facilitează încrederea cetăţenilor în actul Guvernării şi administrării treburilor publice.

 



[1] Legea Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional

[4] Legislaţia Republicii Moldova nu prevede posibilitatea organizării transferului proprietăţii publice prin proceduri închise, de asemenea Legislaţia cu privire la parteneriatul public-privat (inclusiv concesiuni) nu prevede posibilitatea procedurilor închise.

[5] A thorough and independent valuation of SOEs prior to privatization is generally very helpful in ensuring a positive outcome. Measures to safeguard the integrity of the procedures and avoid conflicts of interest among the valuators are strongly advised. Din OECD Guidelines for Privatization, p. 23, 2010

[6] Transparency 18. A primary goal of any privatization program should be to ensure that transparency is maintained in every transaction. This can be done at two levels. First, the laws and regulations supporting the program should require the maximum publicity and openness in the workings of the privatization agencies consistent with normal requirements of commercial confidentiality. Second, individual transactions should be conducted under well-publicized competitive bidding procedures, encouraging the widest possible range of domestic and foreign investors to participate. Competitive bidding should maximize sales proceeds while maintaining public confidence in the integrity of the process. World Bank Principles on Privatization, 2002. Practica organizării conferinţelor prealabile: http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dps/supp_info/2011_prebid_conferenceattendees.html

[7] 24. The general principles for a public tendering process are:

(a) The tender notice should be widely publicized and should provide summary information on the assets, should fix the date of bidding and should invite prospective bidders to obtain the tender document; World Bank Guidelines on privatisation, 2002

[8] It is more fair and efficient to work through pre-qualification following by bidding among the selected candidates than allowing the targeting to interfere with the selection of individual buyers; Din OECD Guidelines for Privatization, p. 27, 2010.

[9] Full disclosure of any preferred potential shareholders, the selection criteria and the objectives these shareholders are expected to pursue following privatisation. Din OECD Guidelines for Privatization, p. 27, 2010

[10] Privatisation needs to be subject to independent oversight from an auditing body such as a supreme auditing institution (SAI), which is well resourced and independent from the public authorities engendering the privatisation process and those carrying it out. The following considerations offer themselves: 1. Ideally every transaction would be audited. If, because of resource constraints or other reasons, this is not feasible then the transactions to be audited should be selected on the basis of objective and fully transparent criteria. Din OECD Guidelines for Privatization, p. 34, 2010.

 

 

Share: