Opinia CReDO cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat R egistrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară

Opinia CReDO cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat R egistrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară

Opinia CNP 12.02.2014[EN]
Opinia CNP 12.02.2014[RO]
Opinia CNP 12.02.2014[RU]

 
 
Opinia CReDO cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat R egistrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară
 
 
 
 
 
Reiterăm Opinia CNP din 06.11.2013, 26.12.2013 și Avizul CNP din 14.11.2013 pe marginea acestui proiect.
 
Proiectul vizat a fost formulat în scopul creării Registrului obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară (ROITE), a unui sistem informațional care poate îndeplini funcțiile strategice pentru gestionarea infrastructurii, dezvoltarea economică, activitatea investițională și proiectele internaționale. Acest obiectiv este unul necesar și poate, dacă este implementat adecvat, avea efect de impulsionare a capacităților financiare ale mediului antreprenorial, stabilizare a regimului drepturilor de proprietate, instituire a unui regim mai previzibil de intervenții publice in infrastructură.
 
Totodată, în urma unei analize detaliate, am venit cu următoarele comentarii și recomandări întru îmbunătățirea procesului de modificare a legislației și elaborare a unor acte normative necesare pentru crearea sistemului informațional ROITE.
1.Sintagma "obiectele de infrastructură sunt supuse înregistrării de stat" trebuie să fie interpretată ca un drept, și nu o obligație pentru proprietarii obiectelor de infrastructură. În cazul înregistrării voluntare, avantajele pentru economie ale înregistrării obiectelor de infrastructură vor depăși, cel mai probabil, costurile. În cazul interpretării in sens obligatoriu, este necesară o analiză a impactului de reglementare, precum și un aviz al Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător.
2.Ar fi oportun ca Regulamentul cu privire la Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară, care urmează a fi elaborat in trim. II 2014, să fie aprobat prin lege și nu hotărîre de guvern, pentru a asigura obiectelor de infrastructură un statut de protecție similar cu bunurile imobile, în cazul cărora recunoașterea dreptului de proprietate este reglementată prin Legea cadastrului bunurilor imobile.
3.Salutăm faptul că documentele vizate au fost consultate direct cu reprezentanții mediului de afaceri și autorităților publice locale. Recomandăm ca documentele care urmează a fi elaborate ulterior (Regulamentul cu privire la Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară, metodologia de calculare a taxelor de înregistrare, Instrucțiunea privind modul de întocmire și conținutul documentației necesare pentru înregistrarea obiectelor) să fie la fel consultate cu părțile interesate, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, asociații de fermieri care dețin obiectele de infrastructură. În cazul acestor actori, pot lipsi anumite acte necesare pentru înregistrare, și apărea conflicte privind dreptul de proprietate.
4.Regulamentul va trebui să conțină un mecanism de rezolvare a conflictelor privind dreptul de proprietate, de exemplu, în cazurile în care un obiect de infrastructură are mai mulți proprietari pe diferite segmente. Regulamentul va stabili clar actele in baza cărora se eliberează titlul de proprietate, situații in care acestea pot fi contestate sau vor necesita o verificare suplimentară, avizul din partea autorităților publice locale sau a ministerului de ramură. Regulamentul va stipula că titlul eliberat de ÎS Cadastru se declară nul, dacă actul care stă la baza acestuia a fost invalidat de autoritatea competentă sau instanța de judecată.
5.De asemenea, Regulamentul va prevedea procedura de confirmare a dreptului de proprietate în cazul dacă unele acte necesare lipsesc sau au fost pierdute. Aceste aspecte sunt importante, deoarece înregistrarea obiectelor de infrastructură va reprezenta un avantaj pentru întreprinderi în sensul atragerii investițiilor, contractării creditelor și participării în proiecte de infrastructură, și trebuie să fie asigurate condițiile de concurență echitabile.
6.Urmează a fi elaborată și consultată cu părțile vizate metodologia de stabilire a taxelor de înregistrare. Taxa de înregistrare nu va depăși semnificativ costurile de procesare a datelor, va avea un plafon maxim, pentru a evita apariția costurilor excesive în cazul obiectelor de infrastructură mari (posibil și un plafon minim, pentru a acoperi costurile de procesare in cazul unor obiecte mici).
7.Regulamentul va stipula că agentul economic nu trebuie si prezinte documente sau acte care pot fi obținute direct de la autoritățile publice conform principiului ghișeului unic.
 
2) CONSTATĂRI CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA DEPLINĂ A UNOR PROIECTE DE REGLEMENTĂRI ÎN PROCEDURA DE TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ 
Atenţionăm că unele proiecte de legi sau proiecte de acte normative nu sunt supuse integral procedurii de consultare conform cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217 din 05.12.2008 şi Procedurilor interne ale Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010. 
 
O serie de proiecte de legi şi acte normative pe ordinea de zi nu s-au încadrat în cerinţele procedurii de transparenţă decizională. 
Pentru (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 12.02.2014
Neîncadrarea proiectelor de acte legislative şi normative: 
1)Nr 4. Cu privire la transmiterea unui teren – plasat pe situl Ministerului Justiției pe 7.02.14                           dl D.Recean
3)Nr 11.Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.500
                        din 12 mai 1998 dl V.Lazăr
4)Nr 12.Cu privire la modificarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări                                             dl  A.Arapu
5)Nr 15.Pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere privind cooperarea bilaterală dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Ministerul Egalităţii Teritoriilor al Republicii Franceze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                dl M.Răducan

Neîncadrarea proiectelor de acte decizionale colegiale în forma de avize: 
6)Nr 10.Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               dl V.Lazăr
 
Pentru supliment la (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 12.02.2014

Neîncadrarea proiectelor de acte legislative şi normative: 
1)Nr 17.Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 –                             plasat pe situl MMPSF pe 4.02.14                                                                                                       dna V.Buliga
2)Nr 18.Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             dl V.Bumacov  
Neîncadrarea proiectelor de acte decizionale colegiale în forma de avize: 
3)Nr 20.Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  dl A.Usatîi
 
Pentru supliment la (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 05.02.2014

Neîncadrarea proiectelor de acte legislative şi normative: 
1)Nr 19.Privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia I     Internaţională de Dezvoltare şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării „Programului de creştere a competitivităţii în Republica Moldova"
                                                                                                                                                                                          dl I.Gumene
2)Nr 20.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
                                                                                                                                                                                                                   dl.A.Arapu
3)Nr 22.Privind anularea înscrierii protocolare nr.9(11) din procesul-verbal nr.1 al şedinţei Guvernului din 15 ianuarie 2014
                                                                                                                                                                                          dl Gh.Şalaru
4)Nr 24.Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, întocmit la Belgrad la 4 decembrie 2013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              dl V.Marinuța
5)Nr 25.Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la participarea Republicii Moldova în operaţiunea Forţei Multinaţionale din Kosovo (KFOR), încheiat la Bruxelles la 18 decembrie 2013 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               dl V.Marinuţa
6)Nr 26.Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la responsabilităţile financiare în legătură cu participarea Republicii Moldova în operaţiunea Forţei Multinaţionale din Kosovo (KFOR), încheiat la Bruxelles la 18 decembrie 2013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                dl V.Marinuţa
7)Nr 27.Pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului
 
3) CONSTATĂRI CU PRIVIRE LA NEREALIZAREA EXPERTIZEI ANTICORUPȚIE 
Atenţionăm că unele proiecte de legi sau proiecte de acte normative nu sunt supuse expertizei anticorupție conform cerinţelor Art. 22 (1, 3) din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, precum Art. 41(2) și Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18 iulie 2003. 
1)Nr 4.Cu privire la transmiterea unui teren - proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupţie în mod obligatoriu (nu a fost supus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                dl R.Cazan
2)Nr 13.Cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010  - proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupţie în mod obligatoriu (nu a fost supus)                                          dl A.Arapu
 

Share: