Opinia CReDO pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la actele normative

Opinia CReDO pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la actele normative

Opinia CNP 05.02.2014[EN]
Opinia CNP 05.02.2014[RO]
Opinia CNP 05.02.2014[RU]


 

Opinia CReDO pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la actele normative
Venim cu un șir de propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea proiectului. 

 

Opinia este elaborată în baza Studiului CNP: Rezolvarea carențelor transparenței decizionale a Guvernului Republicii Moldova (decembrie 2013).

1. Eliminarea inconsistențelor privind noțiunile de “evaluare ex-ante”, “ evaluare ex-post”, “impactul de reglementare”, “monitorizarea impactului actului normativ”

1.1 La art.2(d) Analiza ex-ante – prima etapă a procesului decizional, care presupune definirea problemei cu identificarea cauzelor și efectelor, stabilirea obiectivului, identificarea eventualelor opțiuni de soluționare a problemei şi de atingere a obiectivului, analiza efectelor normative, fiscale, administrative, economice, sociale, sau consecințelor asupra sărăciei şi mediului ale acestor opțiuni și compararea opțiunilor în baza criteriilor obiective până la aprobarea deciziei. 

1.2 La art.2(d)-1 Analiza ex-post – analiza rezultatelor reale ale implementării unui act normativ care permite de a obține informații cu privire la implementarea actului normativ, atingerea obiectivelor stabilite, impactul asupra societății în general sau asupra anumitor grupuri, sectoare sau domenii specifice în particular, factorii de succes sau eșec în procesul de implementare. Evaluarea ex post permite autorităților publice de a lua decizii vizavi de continuarea, modificarea sau abrogarea actului normativ supus evaluării.

1.3 La art.2(e) analiza impactului de reglementare – o formă de analiză ex-ante a impactului actului normativ asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv evaluarea costurilor şi beneficiilor, asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului, precum şi corespunderea actului scopurilor politicii de reglementare, efectuată pentru a concluziona despre necesitatea și justificarea adoptării actului normativ.

1.4 La art. 2(f) monitorizarea impactului actului normativ – analiza realizată după implementarea actului normativ (ex-post) în scopul identificării efectelor produse din urma adoptării actului normativ, inclusiv impactul normativ, bugetar și social-economic, a gradului de executare (de acţiune) al acestuia, a faptului dacă obiectivele şi/sau scopul actului au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în scopul elaborării recomandărilor privind modalitatea de remediere a consecinţelor negative.

1.5 La art. 72 (4) Realizarea procedurii de monitorizare a impactului actului normativ revine organului care a adoptat hotărîrea privind aprobarea actul normativ și organului care a adoptat hotărîrea privind punerea în aplicare a actului normativ. Autoritățile date vor elabora anual programele de monitorizare a implementării actelor normative adoptate. 

1.6 La art. 72(2) se va modifica ultima propoziție prin substituire, mecanismul de  monitorizare a procesului de implementare a actelor normative adoptate de Guvern este stabilit de acesta, iar pentru actele normative adoptate de autoritățile autonome sau Parlament – de către ultimul. 

2. Consolidarea autonomiei legislativ-normative a unităților teritoriale autonome cu statut juridic special

Opinia detaliată şi argumentată pe marginea subiectului dat o veţi găsi în Anexă 1.

2.1 La art.6(2) În domeniile de competență exclusivă a unităților teritoriale autonome cu statut juridic special, prevăzute de art. 12(2) a legii nr. 344, actele normative adoptate de Adunarea Populară şi Başkanul UTA Găgăuzia sunt subsidiare actelor normative adoptate de Parlament şi prioritare actelor normative adoptate de Guvern. Actele normative ale Adunării Populare şi Başkanului UTA Găgăuzia intră în vigoare în timp de 30 de zile de la data adoptării, dacă Cancelaria de stat nu inițiază procedura de verificare a legalității acestora în conformitate cu legea privind statutul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.  

2.3 La art. 17 se va completa cu (3) Adunarea Populară și Bașkanul UTA Găgăuzia pot contesta legalitatea și încălcarea principiului de autonomie de actele normative adoptate de Guvern și autoritățile publice centrale în domeniile de competență exclusivă a autonomiei.

3. Asigurarea transparenței în elaborarea și adoptarea actului normativ

3.1 La art.15(2) completare cu d) adoptării poziției Guvernului prin intermediul avizului la inițiativa legislativă a deputatului în Parlament. (punctul d) devine e))

3.2 La art. 24 se completează cu (5) Decizia privind inițierea investigațiilor științifice, termenii relevanți și persoana responsabilă pentru implementarea deciziei se anunță pe pagină electronică a autorității publice responsabile. 

3.3 La art. 24 se completează cu (6) Rezultatele investigației științifice sub forma de concluzii formulate și Decizia organului responsabil privind necesitatea elaborării actului normativ, inclusiv lista informațiilor, cercetărilor și rapoartelor, se publică pe pagina electronică a autorității responsabile în termen de 10 zile după încheierea acestei etape. Informația relevantă pentru examinarea necesității adoptării actului normativ face obiectul legii cu privire la accesul la informație.

3.4 La art. 25 se completează cu (4) Decizia privind inițierea analizei ex-ante, termenii relevanți și persoana responsabilă pentru implementarea deciziei se anunță pe pagină electronică a autorității publice responsabile. 

3.5 La art. 25 se completează cu (5) Rezultatele analizei ex-ante sub forma de raport și concluzii formulate, precum și decizia organului responsabil privind necesitatea elaborării actului normativ, inclusiv lista informațiilor, cercetărilor și rapoartelor, se publică pe pagina electronică a autorității responsabile în termen de 10 zile după încheierea acestei etape. Informația relevantă pentru examinarea necesității adoptării actului normativ face obiectul legii cu privire la accesul la informație. 

3.6 La art. 27 se completează cu (2) Decizia privind inițierea elaborării actului normativ, termenii relevanți și persoana responsabilă pentru implementarea deciziei se anunță pe pagină electronică a autorității publice responsabile.  

3.7 La art. 33 (3) recomandăm excluderea sintagmei “Consultarea publică se sistează pe perioada electorală, cu excepția proceselor de consultare inițiate pînă la lansarea campaniei electorale”, pentru a evita luarea deciziilor și aprobarea actelor normative în perioada electorală care pot interveni în domeniul alegerilor (înregistrarea candidaților, finanțarea campaniei, formațiunile politice, reflectarea campaniei în mass media, desfășurarea votului, etc.), distorsiona informația, denatura competiția sau oferi avantaje unor candidați electorali.

3.8 La art. 33(3) propunem redacția nouă “Proiectele de acte normative elaborate de către deputați în Parlament și transmise spre avizare Guvernului respectă integral procedura de transparență în elaborare și adoptare”.

3.9 La art. 34 (1) se propune redacția nouă “Proiectul de act normativ elaborat de deputații în parlament se avizează conform procedurilor standarde de elaborare și adoptare a actelor normative și prevederilor Regulamentului Parlamentului”.

3.10 La art.34 (2) se completează cu termenii de consultare publică: publicarea proiectului de act normativ și a tuturor documentelor aferente, organizarea dezbaterilor publice prin intermediul discuțiilor în cadrul unor mese rotunde, publicarea proiectului în redacție actualizată și a tabelului de divergențe, care se desfășoară în baza Legii privind transparența în procesul decizională și a Regulamentului prind organizarea consultărilor publice. 

3.11 La art. 35 (1) se completează cu “Expertiza de specialitate, prevăzută în art. 35-38 se realizează ca parte componentă a procedurii de avizare, după necesitate rezervînd un termen suplimentar conform prevederilor legii date”.

3.12 La art. art. 40 se completează cu (4) “Proiectul actului normativ în redacție finală, decizia organului responsabil privind finalizarea elaborării proiectului, inclusiv lista informațiilor, cercetărilor și rapoartelor, tabelele de divergență și alte informații relevante se publică pe pagina electronică a autorității responsabile în termen de 5 zile după încheierea acestei etape. Autoritatea responsabilă va asigurarea identificarea facilă a actelor normative prin utilizarea unui cod unic la publicarea materialelor privind toate etapele de elaborare și aprobare a actului normativ pe pagină electronică a autorității responsabile”.

3.13 Se completează cu art. 41(2) Autoritatea responsabilă pentru adoptarea actului normativ, în termen de 5 zile după recepționarea proiectului de la autoritatea responsabilă pentru elaborarea acestuia, publică pe pagina sa electronică proiectele de acte normative și întregul dosar de însoțire, asigurînd identificarea unică și facilă a acestora de către părțile interesate. 

3.14 Se completează cu art. 41(3) Autoritatea responsabilă pentru adoptarea actului normativ, în termen de 3 zile de la adoptarea acestuia, publică redacția finală a actului normativ și întregul dosar de însoțire pe pagina sa electronică, asigurînd identificarea unică și facilă a acestuia de către părțile interesate.

3.15 Se completează cu art. 41(4) Autoritatea responsabilă pentru asigurarea implementării prevederilor art. 41 în cazul actelor normative adoptate de Cabinetul de Miniștri este Cancelaria de Stat. 

3.16 Se completează cu art. 41(5) Autoritatea responsabilă pentru asigurarea implementării prevederilor art. 41 în cazul actelor normative adoptate de Parlament este aparatul Parlamentului.

3.17  Se completează cu art. 41(6) Președintele comisiei parlamentare permanente responsabile de examinarea proiectului actului normativ supraveghează publicarea redacțiilor intermediare ale proiectului după examinare în cadrul comisiei, după prima lectură și, după caz, după fiecare lectură următoare. Autoritatea responsabilă pentru asigurarea implementării prevederilor art. 41 în cazul comisiilor permanente este aparatul Parlamentului. Redacțiile intermediare, inclusiv întregul dosar de însoțire și procesele verbale aferente discuțiilor pe marginea proiectului actului normativ, se publică pe pagina electronica a Parlamentului, asigurînd identificarea unică și facilă a acestora de către părțile interesate. 

3.18 La anexa nr. 1 Nota informativă la proiectul de act normativ se va completa cu informația privind identificarea unică prin codificare a actului normativ pe tot parcursul de inițiere, elaborare și adoptare a actului. 

4. Consolidarea doctrinei de interpretare a actului normativ

4.1  Modificarea art. 68(4) La interpretarea actului normativ se ține cont de intenția, obiectivul și justificarea adoptării actului, care se conțin în nota informativă și dosarul de materiale care a însoţit proiectul de act normativ la etapa de elaborare și adoptare.

4.2 Modificarea art. 68(2) prin substituire Prin interpretare se înțelege lămurirea sensului normei de drept pentru a oferi soluții juridice de aplicare.

Mass Media

 
 
 

Share: