Opinia CReDO cu privire la Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova

Opinia CReDO cu privire la Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova

Opinia CNP[EN]
Opinia CNP[RO]
Opinia CNP[RU]Opinia CReDO cu privire la Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova
Regretăm faptul că trei subiecte, inclusiv p.19 (cu privire la Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova), au fost incluse în ordinea de zi și comunicate suplimentar la ora 12.00 în ziua ședinței. Mai jos, ne referim la chestiunile care, în opinia noastră, trebuie aduse la cunoştinţa Prim-ministrului pentru că au o importanţă majoră şi CNP are observaţii vizavi de conţinutul (secțiunea 1)), procedura de adoptare (secțiunea 2)) și neconformarea la cerințele de expertiză anticorupție (secțiunea 3)).

Cu privire la Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova

Salutăm intenția de reformare a Organizației, care prevede crearea unui cadru participativ mai larg, clarificarea și dezvoltarea sarcinilor și funcțiilor instituției, stabilirea obiectivelor și priorităților de activitate, reprezentarea sectorului privat și asociativ în Consiliul de coordonare, implementarea mecanismului de ghișeu unic în domeniu, și înlăturarea din text a prevederilor care contravin principiului tratamentului național, conform căruia toate întreprinderile (indiferent de țara de origine) trebuie să fie tratate în mod egal de legislație și instituțiile publice.

În baza studiilor internaționale privind impactul și efectivitatea organizațiilor responsabile pentru promovarea exporturilor și atragerea investițiilor[1], și a experienței de activitate MIEPO în Republica Moldova, propunem un șir de îmbunătățiri la proiectul Statutului.

 1. Autonomia și independența

Organizaţia de atragere a investiţiilor şi promovare a exportului are nevoie de un anumit grad de autonomie funcțională, operațională, financiară, în recrutarea personalului, etc. din următoarele considerente:

 • MIEPO este o instituție abilitată cu funcții de implementare a politicilor statului, care trebuie să fie independente de funcțiile de elaborare a politicilor,
 • Organizația trebuie să fie suficient de puternică și independentă pentru a prezenta argumente împotriva politicilor care prejudiciază interesele exportatorilor și pleda pentru schimbare,
 • Organizația trebuie să fie în stare să mobilizeze resursele și serviciile necesare la momentul oportun. Instituțiile autonome, flexibile, care dispun de suport politic și asigură legături formale și neformale cu actorii din sectorul public și cel privat pot reacționa prompt la circumstanțe și solicitări noi, fără povara obținerii unor permisiuni sau autorizații,
 • Organizația trebuie să consolideze încrederea reciprocă și să dezvolte relații de sprijin cu comunitatea de afaceri; trebuie văzută de investitori și exportatori ca un partener profesionist cu resurse, capacitate și voință de a-i acorda suport, nu ca o extindere a birocrației de stat,
 • Autonomia în determinarea condițiilor de angajare și nivelului de salarizare, precum și libertatea de a contracta expertiza consultanților externi, este necesară pentru a atrage personalul talentat cu experiența de afaceri necesară pentru o interacțiune productivă cu sectorul privat,
 • Organizația trebuie să dispună de o finanțare suficientă pentru desfășurarea funcțiilor principale, care constă dintr-un mix bine structurat de finanțare publică (care trebuie să reprezinte sursa principală de finanțare), contribuții ale donatorilor și plăți colectate pentru prestarea serviciilor sectorului privat. Organizația trebuie să posede un grad de autonomie în aspectele financiare.

 1. Strategia axată pe cerere și impact

Sectorul privat trebuie să joace rolul principal în elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiei de promovare a exporturilor și investițiilor axate pe cerere. Or, Guvernul stabilește regulile de joc pentru realizarea exporturilor și investițiilor, timp ce agenții economici desfășoară aceste activități și sunt sursa principală de informații privind constrîngerile și oportunitățile în domeniu.

 • Cercetări recente[2] arată că agențiile în care majoritatea membrilor ai Consiliului de coordonare reprezintă sectorul privat, iar bugetul este acoperit preponderent din surse publice, au cele mai bune performanțe.
 • Consiliul de coordonare a activității MIEPO trebuie să consiste din experții recunoscuți în domeniu, și condus de un lider de afaceri respectat cu o reputație bună, integritate personală și experiența în domeniul exporturilor.
 • Strategia de promovare a exporturilor și investițiilor trebuie să fie elaborată, implementată și monitorizată în comun de instituțiile statului, sectorul privat și cel asociativ.
 •  Strategia de promovare a exporturilor trebuie să se concentreze pe exportatorii existenți, să acorde suportul selectiv exportatorilor potențial, și să nu dedice resurse semnificative companiilor cu potențial mic sau fără potențial de export.
 • Activitățile peste hotarele țării care se asociază tradițional cu promovarea exporturilor (colectarea informațiilor, cercetarea piețelor, promovarea brandului țării, reprezentarea producătorilor locali la tîrgurile și expozițiile internaționale) trebuie complementate cu activitățile pe teritoriul țării care vizează sporirea competitivității exporturilor. Astfel, acordarea serviciilor exportatorilor sau potențialilor exportatori în vederea identificării piețelor de desfacere, conformării cerințelor de intrare pe aceste piețe (standarde de calitate, certificare, obținere a licențelor și autorizațiilor), identificării și dezvoltării avantajelor competitive (la nivel de preț, calitate, resurse, infrastructură, modele de afaceri) trebuie să fie inclusă ca o sarcină de bază a MIEPO.
 • Acordarea asistenței întreprinderilor mici și mijlocii în vederea valorificării potențialului de export trebuie să fie una dintre sarcinile de bază ale MIEPO.

Întreprinderile mici și mijlocii deseori au un potențial neexploatat de inovare și export, și ar beneficia cel mai mult de serviciile care reduc riscul și costul intrării pe piețe noi (care include instruirea, sporirea capacităților tehnice, identificarea și cercetarea piețelor, conformarea cerințelor de export, livrarea, transportul, ambalarea și stabilirea prețului produselor). Astfel, conform datelor statistice, agențiile de promovare a exporturilor din toată lumea pun accentul pe susținerea întreprinderilor mici și mijlocii care exportă sau intenționează să exporte produsele lor.

 1. Evaluarea impactului, responsabilizarea și transparența

Evaluarea impactului activității MIEPO este dificilă, deoarece efectele acesteia pot fi întîrziate, iar exporturile și investițiile sunt afectate de mai mulți factori, unii dintre care sunt în afara controlului organizației. Evaluările pot, însă, documenta evoluția exporturilor la nivel macroeconomic și performanța întreprinderilor care au beneficiat de serviciile și sprijinul organizației (e.g. prin sondajele regulare și examinarea planurilor de afaceri ai beneficiarilor). Aceste evaluări urmează să stea la baza activităților de planificare strategică și informare a publicului despre rezultatele activității instituției.

 • MIEPO urmează să prezinte raportul public anual cu datele cantitative și calitative privind activitățile desfășurate și impactul estimat al acestora, pentru a informa societatea și partenerii privind performanțele instituționale și eficiența utilizării resurselor publice.
 • Evaluarea periodică a rezultatelor de activitate va sta la baza procesului de planificare strategică, care se va axa pe învățare din experiență, identificarea și înlăturarea cercurilor vicioase în domeniu.
 • Unele intervenții în domeniul exporturilor și investițiilor riscă să distorsioneze competiția, prejudicieze partenerii comerciali prin modificarea artificială a balanței comerciale externe, dar și să submineze competitivitatea pe termen lung. Astfel, MIEPO urmează să asigure compatibilitatea suportului acordat investitorilor și exportatorilor sub forma de ajutorul de stat cu mediul concurențial normal și legislația în vigoare în domeniul concurenței și ajutorului de stat, prin anunțarea și autorizarea de Consiliul Concurenței.


[1] De Wulf, Luc. Why have trade promotion organizations failed, and how can they be revitalized? World Bank Economic Policy Note 24843, September 2001.

Daniel Lederman, Marcelo Olarreaga, Lucy Payton. Export Promotion Agencies: What Works and What Doesn’t, World Bank Policy Research Working Paper 4044, March 2007

[2] Daniel Lederman, Marcelo Olarreaga, Lucy Payton. Export Promotion Agencies Revisited, World Bank Policy Research Working Paper 5125, November 2009Mass Media

http://www.gov.md/sedinteview.php?l=ro&idc=495&id=7238
http://cnp.md/ro/sedinte-de-guvern/item/1872-opinia-cnp

Share: