Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior

Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire  la mobilitatea academică în învăţămîntul superior

Opinia CNP[EN]
Opinia CNP[RO]
Opinia CNP[RU]Opinia CNP, 22.01.2014


1.1. Subiectul 3 Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire  la mobilitatea academică în învăţămîntul superior

Susținem de principiu aprobarea Regulamentului-cadru, care are ca scop crearea cadrului regulator privind organizarea și participarea la programele de mobilitate academică la nivel naţional şi internaţional pentru studenţii, cercetătorii şi cadrele didactice din Republica Moldova, dezvoltarea și facilitarea accesului la aceste programe.

Avem cîteva sugestii de îmbunătățire a proiectului (în baza avizului Consiliului  Național  al  Tineretului  din  Moldova din 30 septembrie 2013, care nu a fost inclus în tabelul de divergențe).

•  Articolul I,1

Proiectul Regulamentului propus se referă doar la mobilitatea academică, adică, cea cu participarea studenților și cadrelor didactici din instituții de învățămînt superior. Astfel, sunt excluse alte tipuri de mobilitate care devin din ce în ce mai disponibile și importante pentru tineri și oferă oportunități de dobîndire a cunoștințelor, deprinderilor practice, experienței de lucru și competențelor interculturale. Recomandăm extinderea domeniului de aplicare a Regulamentului, sau elaborarea unui regulament suplimentar pentru facilitarea programelor de mobilitate pentru voluntari, traineri remunerați și au pairs.

•  Articolul I, 2

Definiția mobilității academice trebuie completată (proces de realizare a unor cicluri sau perioade de studii sau stagii de către studenții sau cadrele didactice din învățămîntul superior la o altă instituție în interiorul țării sau peste hotare)

•  Articolul I, 2

Este  necesară  explicarea  tuturor  noțiunilor  care  definesc  programele  academice,  menționate  în Regulament, pentru a facilita înțelegerea acestuia și a evita confuziile. 
(Erasmus Mundus: http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm
Marie Curie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/, Tempus:http://ec.europa.eu/europeaid/what/education/education_erasmus_mundus_tempus_en.htm, European Volunteering Services: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntary-service_en.htm)

•  Articolul I

Una  din  problemele  întâlnite  în  realizarea  mobilității  academice  ține  de  obținerea  permisului  de ședere  în  țara  în  care  se  aplică,  ulterior  obținerii  vizei,  motiv  pentru  care  ar  fi  necesar  să  se faciliteze acordarea concomitentă a celor două documente academice.

•  Articolul III, 11

Noțiunea  de  “program  de  studiu”  poate  fi  rezumată,  în  contexte  particulare,  la  lista  obiectelor  de studiu, care nu poate corespunde întotdeauna la diferite instituții. Important ar fi ca desfășurătorul și descrierea cursurilor urmate în universitatea gazdă să fie similare celor aprobate de universitatea de origine.

•  Articolul III, 22

Propunem ca sintagma “la începutul anului sau al semestrului de studii” să fie înlocuită cu sintagma “cu minim 1 lună înainte de începerea programului”. Termenul  de  o  lună  este  indicat  pentru  a  reuși  procesarea  documentelor  și  aprobarea  unei  hotărâri definitive.

•  Articolul VI, 40 (4)

Propunem completarea punctului privind procedurile de selectare a participanților la programele de mobilitate cu prevederea că aceștia urmează a fi selectați în baza de concurs public cu criterii clare și relevante pentru programul concret, iar informații despre program, data și condițiile desfășurării concursului urmează a fi publicate pe siturile web ale instituțiilor relevante din Republica Moldova – pentru a asigura transparența procesului, accesul unui număr cît mai mare de studenți, selectarea celor mai potriviți candidați, succesul programelor de mobilitate și promovarea imaginii instituțiilor de învățămînt superior peste hotarele țării.

2) Constatări cu privire la neîncadrarea deplină a unor proiecte de reglementări în procedura de transparenţa decizională

Atenţionăm că unele proiecte de legi sau proiecte de acte normative nu sunt supuse integral procedurii de consultare conform cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217 din 05.12.2008 şiProcedurilor interne ale Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010.

3) Constatări cu privire la nerealizarea expertizei anticorupție

Atenţionăm că unele proiecte de legi sau proiecte de acte normative nu sunt supuse expertizei anticorupție conform cerinţelor Art. 22 (1, 3) din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, precum Art. 41(2) și Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18 iulie 2003.


Share: