Comentarii și propuneri la proiectul Codului Educației

Comentarii și propuneri la proiectul Codului Educației

Comentarii și propuneri la proiectul Codului Educației[EN]
Comentarii și propuneri la proiectul Codului Educației[RO]
Comentarii și propuneri la proiectul Codului Educației[RU]

 

 


Comentarii și propuneri la proiectul Codului Educației


Proiect:http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1242
Propunerile generale:

-          Necesitatea accentuării dezvoltării atitudinii și competențelor active necesare pentru integrare și manifestare în societate,

-          Promovarea pluralismului și accesului pe piața serviciilor educaționale a inițiativelor și actorilor din sectorul privat,

-          Accentuarea autonomiei, în cadrul stabilit, a prestatorilor serviciilor educaționale la capitolul conținutul curiculei educaționale și managementului financiar,

-          Instituirea mecanismelor autonome de evaluare a calității și a conformării prestatorilor serviciilor educaționale la volumul, calitatea și rezultatele educaționale,

-          Asigurarea mobilității în cadrul sistemului educațional al beneficiarilor serviciilor educaționale,

-          Asigurarea drepturilor constituționale în cadrul prestării serviciilor educaționale prin intermediul incluziunii și integrării a reprezentanților grupurilor vulnerabile și minoritare.   

Propunerile specifice:

1.      La art.1 modificarea scopului prin Realizarea dreptului la educație a tuturor ca drept constituţional

2.      La art. 2(2) modificarea parțială prin Realizarea dreptului la educație în conformitate cu și mai departe după text.

3.      La art. 3 introducerea unui termen nou: Educația în cîteva limbi concomitent (educația bilingvă sau multilingvă) – educația care are ca scop integrarea civică a reprezentanților diferitor grupuri etnice și lingvistice din societate prin intermediul dezvoltării competențelor lingvstice active de limbă română și cultivarea competențelor lingvistice ale limbilor forbite în Republica Moldova. Dezvoltarea competențelor lingvistice se realizează prin asigurarea ponderii în creștere a obiectelor din curicula educațională predate în limba română și la solicitare în alte limbi.

4.      La art. 4 (2) modificarea prin Politica educațională are ca scop, modificarea a), b), c) prin: a) realizarea în practică a dreptului constituțional pentru fiecare, b) crearea și dezvoltarea capitalului uman, adica cetățenilor cu atitudini, deprinderi și cunoștințe moderne și necesare pentru societate modernă, c) formarea cetățeanului civic activ, practicant al valorilor general-umane, conșiinței și identității europene, implicării în viața comunitară și de familie.

5.      La art. 6, modificarea b) asigurarea calității și valorii publice a serviciilor educaționale c) asigurarea accesibilității și incluziunii educaționale, și completarea cu m) transparența funcționării sistemului educaționale, n) autonomia și descentralizarea prestatorilor serviciilor educaționale și o) valoarea adăugată pentru serviciile educaționale. 

Capitolul III Idealul și finalitățile educaționale

6.      La art. 8, completarea cu i) cunoașterea activă a limbii române și a limbii materne, modificarea b) cunoașterea activă a cîtorva limbi străine,

Capitolul IV Organizarea sistemului educației

7.      Modificarea art. 9 prin Sistemul educațional reprezintă: 1) ansamblul instituțiilor publice responsabil pentru elaborarea, coordonarea implementării și evaluarea  politicilor educaționale, 2) instituțiilor publice și private pentru prestarea serviciiilor educaționale formale și nonformale, 3) instituțiilor societății pentru formarea deprinderilor, conștiinței și atitudinii de apartenență comunitară.

8.      Modificarea art 10, la f) complementaritatea și continuitatea educației formale, nonformale și informale, completarea cu j) valoarea adaugată contra costurile serviciilor educaționale, 

9.      Modificarea art.11 (2) Statul garantează formarea și dezvoltarea competenței de comunicare eficientă în limba română pentru fiecare, completarea cu 2-1) Statul garantează formarea și dezvoltarea competenței de comunicare activă în limba maternă, 2-2) Statul garantează formarea și dezvoltarea competenței de comunicare activă în cel puțin 2 limbi străne, din care una este limba engleză, modificarea alin. 7) prin 7-1) Statul asigura persoanele cu cerințe educaționale speciale accesul la educația în condițiile egale, alin. 7-2) Statul garantează condițiile pentru elevi și studenți cu performanțe remarcabile. Excluderea 8).

10.  Modificarea art. 12 (1) prin Fiecare are dreptul la acces la educație și formare profesonal inițială..., excluderea alin. (3) și alun (4).

11.  Excluderea art. 13 (4)

12.  Modificarea art. 14 (1) Educația se desfășoară în limba română și concomitent în alte limbi. În conformitate cu standardele internaționale și la solicitarea beneficiarilor, educația în cîteva limbi concomitent (educația bilingvă sau multilingvă) este asigurată cu condiia ca ponderea limbii române în curiculă este suficientă pentru formarea competențele active. Prezența și ponderea altor limbi în curicula este stabilită de Guvern în baza cererii părinților și copiilor și standardelor internaționale.[1]

13.  Substituirea art 14(2) cu Educația în cîteva limbi concomitent (educația bilingvă sau multilingvă) are la baza principiul interesului copilului de a urma un proces de instruire la primele trepte ale procesului educațional, urmînd pe parcursul treptelor educaționale, ponderea limbei române să crească în curicula educațională avînd ca scop facilitarea obținerii competențelor de comunicare activă în limba română.

14.  Substituirea art 14(3) cu Introducerea educației bilingve sau multilingve se va realiza dreptat și diferențiat pentru copiii din diferite trepte educaționale conform planului adoptat de Guvern pentru fiecare an în baza evaluărilor adecvate.

15.  Excluderea art 14(4).  Continuarea textului în fişierul ataşat mai jos. 

  
[1] Introducerea noțiunii de educația în cîteva limbi concomitent sau educația bilingvă, multilingvăMass Media

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1242

imagine: viatalibera.ro

 

Share: