Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru completarea art. 39 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (obligarea secretarului C

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru completarea art. 39 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (obligarea secretarului C

 


Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru completarea art.39 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala (obligarea secretarului Consiliului local sa intocmeasca, administreze, actualizaeze si transmiterea acestora CEC)

 

 

 

OZ din 21.08.2013

 

Recomandăm amînarea examinării avizului pe motiv că proiectul de lege contravine prevederilor Strategiei naţionale de descentralizare cu referire la delimitarea şi precizarea funcţiei delegate de întocmire şi verificare a listelor electorale.

 

Proiectul de lege identifică problema de 1) întîrziere transmiterii listelor electorale sau 2) transmiterea listelor neactualizate către CEC (alin.3 din Nota Informativă). Avizul identifică că lipsă de claritate cu privire la responsabilitatea directă în administraţia publică locală (art.39 al Legii APL). Proiectul de lege propune soluţia de precizare a responsabilului pentru aceasta funcţie – secretarul consiliului local – iar avizul prezentat propune posibilitatea delegării ulterioare acestei funcţii de către secreratul Consiuliului local cătra o altă persoană în cadrul autorităţii publicii locale. 

Problema incorectitudinii şi lipsei de integritate a listelor electorale şi modului de administrare a acestora apare constant pe parcursul a ultimelor 5-6 ani ca unul din factorii care reduce din încrederea rezultatelor alegerilor în Republica Moldova (concluziile ODIHR/OSCE, PACE/CoE, UE, opiniile organizalţilor specializate a societăţii civile). Pe parcursul cîtorva ani, UNDP şi Comisia Europeană au acordat şi facilitat asistenţa tehnică pentru redresarea problemei date.

Codul electoral prevede expres funcţia CEC în realizarea politicii electorale (art.16(1)). CEC dispune de subdiviziunile desconcentrate în teritoriu (art.22 h)). Cu referire la listele electorale art. 22(1) prevede că CEC: d) asigură întocmirea şi verificarea listelor electorale, colaborînd ... cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi s) ţine Registrul de stat al alegătorilor (Registrul) şi exercită controlul asupra actualizării acestuia. În realizarea politicii electorale CEC  g) conlucrează ... cu MTIC la asigurarea evidenţei alegătorilor...(Registrul format în baza Registrului de stat al populaţiei) şi art. 39(1) listele electorale se întocmesc de către primăriile ... verificate la domiciliul.

Analiza Codului electoral în sensul prevederilor Strategiei naţionale de descentralizare[1] conferă o situaţie în care funcţia de gestionare a listelor electorale este o funcţie care aparţine CEC. Totodată, unele competenţe în realizarea funcţiei date sunt delegate autorităţilor publice locale. Fraza „asigură întocmirea” (22(1d)) implică întocmirea listelor dar şi posibilitatea delegării competenţei întocmirii listelor electorale autorităţilor locale (art. 39(1)). Delegarea unei competenţe implică rolul de principal al CEC în raport cu rolul de agent al APL în întocmirea listelor electorale (a se vedea prevederile Strategiei[2]). Prin urmare, pentru APL, competenţa întocmirii listelor electorale nu este proprie. În calitate de agent, APL, nu deţine autonomia în realizarea competenţei de întocmire a listelor electorale, adică competenţa dată necesită asigurarea cu resursele necesare realizării din partea CEC. Verificarea şi controlul exercitării competenţei date revine CEC în calitate de principal

Proiectul de lege dezvăluie o carenţă de sistem în realizarea funcţiei de managementul listelor electorale din perspectiva formală a implementării Strategiei de descentralizare, dar şi, cel mai important, din perspectiva eficienţei organizării realizării funcţiei de management al listelor electorale. Soluţia propusă sau propunerea care se conţine în Aviz nu sunt suficiente pentru a rezolvare stabilă a problemelor enunţate. 

 [1] Adoptate pe 05.04.2013

[2] Anexa 1 la Strategia Naţională de descentralizare. Setul de criterii pentru diferenţierea responsabilităţilor prprii de celellate tipuri de responsabilităţi

Share: