Analiza independenţei instituţionale a unor autorităţi şi instituţii publice responsabile de implementarea politicilor din domeniul dreptului

Analiza independenţei instituţionale a unor autorităţi şi instituţii publice responsabile de implementarea politicilor din domeniul dreptului

Assessing the level of independence of public institutions and authorities responsible for policy implementation in the justice field in the Republic of Moldova[EN]
Analiza independenţei instituţionale a unor autorităţi şi instituţii publice responsabile de implementarea politicilor din domeniul dreptului[RO]
Analiza independenţei instituţionale a unor autorităţi şi instituţii publice responsabile de implementarea politicilor din domeniul dreptului[RU]Analiza independenţei instituţionale a unor autorităţi şi instituţii publice responsabile de implementarea politicilor din domeniul dreptului

Acest studiu comparativ are ca scop identificarea celor mai bune practici (CMBP) internaționale care vizează edificarea unor instituții responsabile de implementarea politicilor din domeniul dreptului autonome și independente de mediul politic, și estimarea gradului în care legislația Republicii Moldova corespunde acestor practici.


Studiul vizează 5 instituții din Republica Moldova: Procuratura Generală, Serviciul Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Centrul pentru Drepturile Omului și Comisia Națională de Integritate.


La prima etapă au fost identificate 74 prevederi legislative și criterii obiective care reprezintă bune și cele mai bune practici în domeniul autonomiei și independenței instituționale, relevante pentru organele poliției și procuraturii, serviciile de securitate, agențiile anticorupție și instituția ombudsmanului. În calitate de sursă au servit culegerile de cele mai bune practici ale organizațiilor internaționale – ONU, Consiliul Europei, OSCE, OCDE, FMI, precum și ONG-urilor și centrelor academice cu renume în domeniu.

Prevederile sunt clasificate în 13 categorii, care în urma lor se încadrează în 3 domenii principale: 1) Depolitizarea conducerii instituției, 2) Autonomia și independența funcțională și operațională, 3) Transparența și responsabilizarea.


La cea de-a doua etapă, a fost evaluat gradul în care legislația Republicii Moldova, în special, legile de constituire a instituțiilor vizate, și activitatea lor corespunde acestor practici. Pentru fiecare din cele 74 CMBP, instituția a fost acordată 1 punct dacă prevederea relevantă se conține în legislația RM (sau este satisfăcut criteriul obiectiv), 0 puncte dacă prevederea lipsește (sau criteriul nu este satisfăcut) și 0.5 puncte dacă prevederea este inclusă parțial sau nu este complet funcțională (cu o explicație suplimentară).

Fiecare categorie conține 4-7 prevederi. Deci, punctajul maxim (care reprezintă alinierea cu cele mai bune practici internaționale) pe categorie variază de la 4 la 7. Punctajul brut al instituției este totalul punctelor acumulate într-o categorie. Punctaj final pe categorie se calculează în procente conform formulei:

Punctaj final instituție, categorie = (punctaj brut instituție, categorie / punctaj maxim categorie ) * 100% ,

și reprezintă gradul de corespundere celor mai bune practici internaționale. Ponderea fiecărui criteriu în punctajul final pe categorie este egală.


Punctajul instituției pe un domeniu se calculează ca media punctajelor finale pe categorii din acest domeniu. Ponderea fiecărei categorii în punctajul final pe domeniu este egală.
Punctajul general al instituției se calculează ca media punctajelor pe cele 3 domenii. Fiecare domeniu are același pondere în punctajul final.


Metodologia dată reprezintă doar primul pas spre efectuarea unui studiu mai amplu, cu utilizarea tehnicilor de focus grup și expert survey, în baza cărora vor fi precizate prevederile și criteriile care reprezintă cele mai bune practici, evaluată importanța și ponderea lor, și identificată viabilitatea practică a mai multor prevederi legislative.

Share: