Scri­soare des­chisă pri­vind deci­zia instanţei în dosa­rul vio­lu­ri­lor de la Inter­na­tul Psi­ho­ne­u­ro­lo­gic din Bălţi

Scri­soare des­chisă pri­vind deci­zia instanţei  în dosa­rul vio­lu­ri­lor de la  Inter­na­tul Psi­ho­ne­u­ro­lo­gic din Bălţi

 

 

 

Mai multe ONG-uri şi acti­vi­şti au sem­nat astăzi, 26 octom­brie, o scri­soare des­chisă pri­vind deci­zia instanţei  în dosa­rul vio­lu­ri­lor de la  Inter­na­tul Psi­ho­ne­u­ro­lo­gic din Bălţi

Noi, sem­na­ta­rii pre­zen­tei decla­ra­ţii, în par­ti­cu­lar, orga­ni­za­ţii şi per­soane active în dome­niul pro­te­cţiei drep­tu­ri­lor feme­i­lor, ne expri­măm indig­na­rea faţă de acțu­nile ine­fi­ciente ale orga­ne­lor sta­tu­lui în cazul vio­lu­ri­lor de la Inter­na­tul Psi­ho­ne­u­ro­lo­gic din Bălţi. Con­dam­năm fap­tul că, deşi a fost găsit vino­vat, Sta­ni­slav Flo­rea a fost lăsat să plece din sala de jude­cată, nefiindu-i modi­fi­cată măsura pre­ven­tivă prin arrest. În ace­lași timp drep­tul vic­ti­me­lor la com­pen­sa­ție pen­tru sufe­rin­țele fizice și psi­ho­lo­gice prin inti­mi­dare și umi­linţa supor­tate de-a lun­gul ani­lor nu a fost res­pec­tat.

Afla­rea vio­la­to­ru­lui, Sta­ni­slav Flo­rea în liber­tate timp de 15 zile până la intra­rea în vigoare a sen­tin­ței repre­zintă un risc deo­a­rece există motive teme­i­nice de a bănui că acesta va influ­ența vic­ti­mele și ar putea să fugă din țară, eschivându-se de la exe­cu­ta­rea pedep­sei.

Ne adre­săm auto­ri­tă­ţi­lor com­pe­tente, în mod urgent, pen­tru a între­prinde toate măsu­rile nece­sare după cum urmează:

1. Minis­te­ru­lui de Interne – loca­li­za­rea ime­di­ată şi lua­rea la evi­dență în cali­tate de per­soană con­dam­nată pen­tru vio­luri. Infor­ma­rea Poli­ției de Fron­ti­eră des­pre obli­ga­ția aces­tuia de a nu părăsi  țara şi infor­ma­rea ime­di­ată a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale des­pre orice ten­ta­tivă a vio­la­to­ru­lui de a părăsi țara.

2. Pro­cu­ra­tura Gene­rală – îna­in­ta­rea ime­di­ată a cere­rii de apel împo­triva sen­tin­ței blânde, îna­in­ta­rea demer­su­lui pri­vind pla­sa­rea în arest a cetă­ţea­nu­lui Sta­ni­slav Flo­rea, găsit vino­vat de viol şi con­dam­nat la 13 ani de închi­soare cu exe­cu­tare și să nu admită per­se­cu­ta­rea, inti­mi­da­rea și re-victimizarea celor 16 bene­fi­ci­are ale Inter­na­tul Psi­ho­ne­u­ro­lo­gic din Bălţi din par­tea actu­a­li­lor și foș­ti­lor anga­jați a insti­tu­ției;

3. Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor și Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție – inves­ti­ga­rea și san­cţio­na­rea pro­cu­ro­ri­lor care au greșit cali­fi­ca­rea acțiu­ni­lor infrac­țio­nale a vio­la­to­ru­lui Sta­bi­slav Flo­rea sol­dată cu înce­ta­rea pro­ce­su­lui penal față de 4 femei vio­late, care au ter­gi­ver­sat și instru­men­tat cazu­rile actor 16 vic­time, pre­cum și ale altor vic­time din Inter­nat, pen­tru că nu s-au luat măsu­rile pro­ce­su­ale penale indi­cate în situ­a­ţii simi­lare, ina­cţiune ce s-au sol­dat în spe­cial cu lăsa­rea în liber­tate a vio­la­to­ru­lui, în con­di­ţi­ile în care vic­ti­mele afirmă că le este frică pen­tru viața lor atât timp cât abu­za­to­rul se află în liber­tate;

4. Minis­te­ru­lui Mun­cii, Pro­tec­ției Soci­ale și Fami­liei – să asi­gure acce­sul vic­ti­me­lor la ser­vi­cii de cali­tate de rea­bi­li­tare, con­si­li­ere și soci­ale pe ter­men mediu și lung;

5. Minis­te­rul Sănă­tă­ții – să moni­to­ri­zeze situ­a­ția din Inter­na­tul Psi­ho­ne­u­ro­lo­gic din Bălți și altor insti­tu­ții simi­lare pen­tru a nu admite ast­fel de situ­a­ții în vii­tor și întrer­pindă măsuri de pre­ve­nire și reac­ție în cazul unor ast­fel de abu­zuri;

6. Con­si­li­u­lui Supe­rior a Magis­tra­tu­rii – sanc­țio­na­rea jude­că­to­ri­lor care au emis o deci­zie vădit ile­gală prin refu­zul de a acorda des­pă­gu­biri morale vic­ti­me­lor şi prin amâ­na­rea exe­cu­tă­rii pedep­sei pe un ter­men de 15 zile; moni­to­ri­za­rea şi san­cţio­na­rea jude­că­to­ri­lor ce îşi per­mit ter­gi­ver­sa­rea dosa­re­lor, ca în acest caz, când timp de trei ani vic­ti­mele au fost nevo­ite să tră­i­ască în ace­eaşi loca­li­tate cu abu­za­to­rul;

7. Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţiei – cre­a­rea unei insti­tu­ţii de poli­ţie judi­ci­ară, întru asi­gu­ra­rea fina­li­tă­ții dosa­re­lor, ini­ţi­a­tivă des­pre care s-a anu­nţat în repe­tate rân­duri, pen­tru a evita situ­a­ţii simi­lare pe vii­tor;

8. Auto­ri­tă­ți­lor com­pe­tente – inves­ti­ga­rea mul­ti­ple­lor și nume­roa­se­lor acte de tor­tură și rele tra­ta­mente, în spe­cial ale nume­roa­se­lor avor­turi for­țate care au avut loc în pri­vința vic­ti­me­lor de viol și pacien­ți­lor Inter­na­tu­lui, pre­cum și inves­ti­ga­rea din ofi­ciu a cazu­ri­lor de ter­gi­ver­sare ale aces­tui dosar.

9. Auto­ri­tă­ți­lor com­pe­tente – ela­bo­ra­rea unui cadru legi­sla­tiv și a unui meca­nism de rapor­tare a cazu­ri­lor de abuz în insti­tu­ții.

Con­si­de­răm că lipsa de rea­cţie în acest caz con­cret, pre­cum și inves­ti­ga­rea super­fi­ci­ală a cazu­lui, ter­gi­ver­sa­rea deci­ziei și admi­te­rea află­rii vio­la­to­ru­lui în liber­tate va duce la cre­a­rea de pre­ce­dente peri­cu­loase”.

Semnatari/e:

Gru­pul de Ini­ția­tive Femi­niste din Mol­dova
Cen­trul de Resurse pen­tru Drep­tu­rile Omu­lui, CReDO
Cen­trul Inter­na­tio­nal „La Strada”
Aso­ci­a­ţia Civică “Hyde Park”
Cen­trul de Infor­ma­ții GENDERDOC-M
A.O. Cen­trul de Drept al Feme­i­lor
A.O. Promo-LEX
A.O. Gen­der – Cen­tru
Cen­trul Națio­nal pen­tru pre­ve­ni­rea abu­zu­lui față de copii (CNPAC)
Cen­trul pen­tru rea­bi­li­ta­rea vic­ti­me­lor tor­tu­rii ”Memo­ria”
Aso­ci­a­ția Împo­triva Vio­len­ței – Casa Mări­oa­rei
Cen­trul de criză fami­li­ală ”Sotis”, Bălți
ONG ”Onoa­rea și Drep­tul Femei Con­tem­po­rane”, Bălți
Cen­trul Mater­nal, Cahul
Cen­trul Mater­nal, Cău­șeni
ONG ”Mol­dova Sti­mul”, Ocnița
Vic­to­ria Apos­tol, acti­vistă civică
Vio­leta Gași­țoi, avo­cată
Anas­ta­sia Cucu­ruz, acti­vistă civică
Ghen­a­die Brega, acti­vist civic
Oleg Brega, acti­vist civic
Nata­lia Andreev, acti­vistă civică
Vita­lie Sprîn­ceană, Plat­z­forma
Vlada Cio­banu, acti­vistă civică, blo­gger
Polina Ceas­tu­hina, acti­vistă civică
Diana Guja, acti­vistă civică, blo­gger
Nata­lia Sco­bi­oală, acti­vistă civică
Artiom Zava­do­vs­chi, acti­vist pen­tru drep­tu­rile per­soa­ne­lor LGBT
Marin Basa­rab, jur­na­list
Alina Andro­na­che, acti­vistă civică
Ana Gurău, acti­vistă civică
Viorica Tătaru, acti­vistă civică

Share: