Apel public privind elaborarea PNADO

Apel public privind elaborarea PNADO

 

 

 

 

Apel public privind elaborarea PNADO

 

 

 

 

 

 

Organizațiile semnatare fac apel către Guvernul Republicii Moldova de a lua măsuri necesare pentru demararea procedurilor necesare pentru elaborarea unui plan integrat de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru următorii patru ani.

În cadrul Declarației de la Viena, adoptată în 1993, Conferința Mondială pentru Drepturile Omului a recomandat statelor să ia în considerație elaborarea unor planuri de acțiuni în vederea perfecționării promovării drepturilor omului.

Ca efect, începînd cu 2004 Republica Moldova și-a integrat acțiunile orientate spre perfecționarea cadrului de promovare a drepturilor omului în două Planuri Naționale pentru Drepturile omului, respectiv pentru anii 2004-2008 și 2011-2014.

Implementarea, monitorizarea și evaluarea celor două planuri de acțiuni s-a încheiat în 2015, respectiv pînă la moment nu au fost luate măsuri în vederea elaborării unui nou document de politici care ar aborda comprehensiv problemele de drepturile omului pentru următoarea perioadă de timp.

La 25 septembrie 2015, statele membre ale Națiunilor Unite au adoptat „Agenda 2030” pentru Dezvoltare Durabilă cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stînd la baza acesteia. „Agenda 2030” presupune asumarea angajamentului din partea tuturor statelor și a altor actori de a lucra împreună pentru a atinge dezvoltare economică, socială și de mediu durabilă și incluzivă. De asemenea, „Agenda 2030” tinde dea asigura posibilitatea pentru toți, femei și bărbați, băieți și fete, generația tînără și generații viitoare pentru a-și asigura valorificarea potențialului în demnitate și egalitate și într-un mediu sănătos. „Agenda 2030” urmează a fi implementată într-o manieră coerentă cu dreptul internațional, inclusiv dreptul internațional de drepturile omului, în particular obligațiile statului de a eradica sărăcia, înlătura inegalitățile, pune capăt discriminării și de a nu lăsa pe nimeni în urmă.

În toamna anului 2016 Republica Moldova urmează să fie supusă Revizuirii Periodice Universale, iar recomandările de rigoare în vederea asigurării respectării drepturilor omului au fost deja reflectate în rapoartele alternative ale societății civile de către Consiliul ONU pentru drepturile omului și urmează a fi înaintate statului de membrii acestuia. Asociația Obștească „Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului” a efectuat o sistematizare a recomandărilor și este dispus să le expediezepărților interesate de încorporarea lor într-un document de politici.

Avînd în vedere cele trei instrumente de creare a politicilor de dezvoltare și de drepturile omului, se impune necesitatea de a elabora un plan integrat de acțiuni care ar incumba atît angajamentele în conformitate cu „Agenda 2030” cît și obligațiunile de drepturile omului ale statului.

Organizațiile semnatare încurajează Guvernul să adopte un document comprehensiv, incluziv și centrat pe drepturile omului, cît și pe obiectivele de dezvoltare durabilă în vederea asigurării respectării drepturilor fundamentale cît și a ridicării nivelului de trai, îmbunătățirii indicatorilor economici și socialiPentru a fi efective și durabile în timp, activitățile actorilor implicați în procesul de respectare, promovare și implementare a drepturilor omului urmează a fi obiecte ale monitorizării și evaluării impactului. Din aceste considerente, este absolut imperios elaborarea unui mecanism centralizat de monitorizare și evaluare internă a modului în care este implementat documentul de politici. Or, anume lipsa unui astfel de mecanism a constituit una dintre criticile de bază ale procesului de implementare a precedentelor planuri naționale de acțiuni în domeniul drepturilor omului. În acest context, considerăm oportun să fie luată în considerare crearea unei unități/structuri responsabilă de monitorizarea și evaluarea implementării viitorului document orientat pe planificarea acțiunilor pentru promovarea drepturilor omului.

În lumina celor expuse, organizațiile societății civile după cum urmează:

 1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 2. Amnesty International Moldova
 3. Centrul de Informații „GENDERDOC-M”
 4. ASPDI "DOR" 
 5. Asociatia pentru Democratie Participativa  ADEPT
 6. Asociația Promo-LEX
 7. Coaliția Nediscriminare
 8.  A.O. HomoDiversus
 9. Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului
 10. Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului

Solicită Guvernului Republicii Moldova:

 1. Crearea unui grup de lucru mixt format din instituțiile de stat relevante  și a reprezentanților societății civile în vederea elaborării unui plan integrat de acțiuni în domeniul drepturilor omului;
 2. Integrarea în planul de acțiuni pentru drepturilor omului în mod congruent a obiectivelor de dezvoltare durabilă și a obligațiilor privind respectarea drepturilor omului asumate în cadrul EPU;
 3. Construirea Planului național în jurul indicatorilor de impact și nu a celor de proces;
 4. Organizarea în mod transparent a procesului de elaborare a planului cu consultări ale societății civile;
 5. Crearea unei unități/structuri responsabilă de monitorizarea și evaluarea implementării planului de acțiuni.

 

Mass Media

image: ariadne.eu

Share: